Menu
Pošembeří

MMR letos podpoří obnovu venkova, úpravy voj. prostorů a bezbariérové obce

Programy regionálního rozvoje a podpory bydlení Ministerstva pro místní rozvoj ČR v roce 2010 podpoří 3 oblasti. Příjem žádostí do 1.2.2010.

Předkládání žádostí do 1.února 2010 do 16.00 hodin.

Elektronicky na: http://www3.mmr.cz/zad
MANUÁL
Vzor žádosti o dotaciNárodní programy regionálního rozvoje
1. Podpora obnovy venkova
2. Podpora úprav bývalých vojenských areálů k obecnímu využití
3. Bezbariérové obce

1. Podpora obnovy venkova - dotační tituly
a) Podpora vítězů soutěže Vesnice roku
b) Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci
c) Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova
d) Podpora obnovy drobných sakrálních staveb obcí
e) Podpora zapojení rómské komunity do života obce a společnosti

ad a) Podpora vítězů soutěže Vesnice roku
Příjemci: obce
Forma podpory: dotace do výše 80 % celkových přímých nákladů
Předmět dotace:

 • Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti
 • Obnova a zřizování veřejné zeleně
 • Rekonstrukce a výstavba místních komunikací, stezek a veřejného osvětlení
 • Příprava a realizace propagačních materiálů obce v souvislosti
  s umístěním v soutěži Vesnice roku

ad b) Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci
Příjemci: obce do 3000 obyvatel, svazky obcí
Forma podpory: dotace do 70% celk. přímých nákladů s limitem dotace min. 50 tis. Kč, max. 300 tis. Kč
Předmět dotace:
Akce s výstupy sloužícími převážně dětem a mládeži, na jejichž realizaci se děti a mládež prokazatelně podílely (resp. budou podílet), a které jsou zaměřené na:

 • Obnovu a údržbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti
 • Úpravu veřejných prostranství
 • Obnovu a zřizování veřejné zeleně
 • Rekonstrukci nebo vybudování zařízení pro volnočasové aktivity

ad c) Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova
Příjemci: obce do 3000 obyvatel, svazky obcí
Forma podpory: dotace do 70% celkových přímých nákladů s limitem dotace max. 200 tis. Kč
Předmět dotace:
Akce nadregionálního významu zaměřené na obnovu a rozvoj venkova:

 • Prezentace úspěšných projektů
 • Výměna zkušeností při přípravě projektů
 • Podpora spolupráce a odborného vzdělávání zástupců obcí

ad d) Podpora obnovy drobných sakrálních staveb obcí
Příjemci: obce do 3000 obyvatel, svazky obcí
Forma podpory: dotace do 70 % celkových nákladů s limitem dotace min. 50 tis. Kč, max. 400 tis. Kč
Předmět dotace:
Akce zaměřené na obnovu sakrálních staveb nalézajících se v katastrálním území obce, které nejsou prohlášeny kulturní památkou a jsou v majetku obce. Jedná se zejména o obnovu staveb jako:

 • kaple, kaplička, socha, boží muka, kříž
 • úprava prostranství v okolí drobných sakrálních staveb

ad e) Podpora zapojení romské komunity do života obce a společnosti
Příjemci: obce do 3000 obyvatel, které mají min. 4 % romského etnika
Forma podpory: dotace do 70 % celkových nákladů, dotace
s limitem min. 50 tis. Kč, max. 500 tis. Kč
Předmět dotace: občanská vybavenost, zařízení pro volnočasové aktivity, související infrastruktura

KE STAŽENÍ:

VÝZVA - Program obnovy venkova

ZÁSADY - Program obnovy venkova

 

2. Podpora úprav bývalých vojenských areálů k obecnímu využití - dotační titul
Infrastruktura a rekonstrukce

Příjemci: obce, svazek obcí
Forma podpory: dotace do 75 % celkových nákladů v daném roce
s limitem dotace min. 100 tis. Kč
Předmět dotace:

 • Rekonstrukce převzatých kasárenských areálů, popřípadě dalších objektů a ploch pro nové civilní využití
 • Rekonstrukce související s novým využitím bývalých vojenských objektů a ploch nebo související infrastruktury
 • Využití převzatých objektů, zařízení a pozemků pro účely rozvoje cestovního ruchu, rekreace a sportu
 • Provedení demolic

 

KE STAŽENÍ:

VÝZVA - Podpora úprav býv. voj. areálů

ZÁSADY - Podpora úprav býv. voj. areálů

 

3. Bezbariérové obce - dotační titul

Příjemci: obce, města
Forma podpory: dotace do 50 % celk. nákladů, dotace s limitem min. 100 tis. Kč
Předmět dotace: bezbariérové vstupy do budov městských a obecních úřadů, DPS, výtahy, WC, transportní technologie

KE STAŽENÍ:

VÝZVA - Podpora při odstraňování bariér v budovách pro rok 2010

ZÁSADY - Podpora při odstraňování bariér v budovách pro rok 2010


Program „Podpora bydlení“
1. Regenerace panelových sídlišť
2. Podpora výstavby technické infrastruktury
3. Podpora výstavby podporovaných bytů
4. Podpora oprav domovních olověných rozvodů

VÝZVA - Podpora bydlení

dotace pro obce na dofinancování nedokončených akcí
5.Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok 2009 ve znění dodatku č.2
VÝZVA - dotace na dofinancování nedokončených akcí

1. Regenerace panelových sídlišť
Podprogram Podpora regenerace panelových sídlišť zahrnuje věcné podmínky
dané nařízením vlády č. 494/2000 Sb., o podmínkách poskytování dotací ze
státního rozpočtu na podporu regenerace panelových sídlišť

Podmínky:

 • Dotaci může získat obec, na jejímž území se nachází panelové sídliště (nejméně 150 b.j.)
 • Obec má schválený územní plán obce a projekt regenerace panelového sídliště
 • Dotace v roce 2010 bude až do výše 70 % rozpočtových nákladů
 • Na jedno sídliště je možné získat max. 4 mil. Kč
 • V jednom městě lze podpořit maximálně dva projekty

KE STAŽENÍ:

Přehled postupu poskytnutí dotace

 

2. Podpora výstavby technické infrastruktury
Podprogram Podpora výstavby technické infrastruktury pro rok 2010 stanovuje podmínky pro poskytování státních dotací na výstavbu dopravní a technické infrastruktury pro následnou výstavbu bytových domů, rodinných domů nebo bytových a rodinných domů.

Dotace je poskytována na:

 • Pozemní komunikace
 • Vodovod
 • Kanalizace

Charakter a výše podpory:
Příjemcem dotace je obec

 • Maximálně 50 tis. Kč na následně vybudovanou bytovou jednotku
 • Maximálně 500 tis. EUR v období 1. 1. 2008 až 31. 12. 2010 
  – dle „Českého dočasného rámce“

KE STAŽENÍ:

Přehled postupu poskytnutí dotace


3. Podpora výstavby podporovaných bytů (příjemcem dotace je obec)
- dotační tituly:
a) Pečovatelský byt
b) Vstupní byt

ad a) Pečovatelský byt: pro osoby v nepříznivé sociální situaci, jejichž snížená
soběstačnost je způsobená

 • Věkem - jedná se o seniory ve věku 70 let a více nebo
 • Zdravotním stavem - kdy snížená soběstačnost je ohodnocena minimálně I.stupněm závislosti

výše dotace na jednu bytovou jednotku 600 tis. Kč

ad b) Vstupní byt: Pro osoby, které v důsledku nepříznivé sociální situace nemají  přístup k bydlení a jsou schopné plnit povinnosti vyplývající z nájemného vztahu
výše dotace na jednu bytovou jednotku
250 - 550 tis. Kč

charakter podpory

 • Výstavba bytového domu nebo rodinného domu se 2 nebo 3 byty
 • Stavební úpravy, kterými vznikne nový byt z prostorů určených
  k jiným účelům než k bydlení
 • Vznikne nový byt nástavbou nebo přístavbou
 • Stavební úpravou bytu vznikne vstupní byt
 • Stavební úpravou bytového domu, ve kterém není žádní byt způsobilý k bydlení (nezpůsobilost bytů k bydlení doloženo znaleckým posudkem)

 
Maximální výše dotace na BJ je závislá na dotačním titulu, typu výstavby, na dosažení nízkoenergetického standardu.

Navýšení o 50 tis. Kč na BJ, u novostaveb, pokud žadatel prokáže, že výstavba dosahuje nízkoenergetického standardu podle platných technických norem a spotřeba tepla na vytápění budovy je menší než 50 kWh/m2/rok.

Maximálně 500 tis. EUR v období 1. 1. 2008 až 31. 12. 2010
– dle „Českého dočasného rámce“


KE STAŽENÍ:

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti

Přehled ostupu poskytnutí dotace

 

4. Podpora oprav domovních olověných rozvodů

Snížení koncentrace olova v pitné vodě v obytných domech

 • Maximální koncentrace 10 mikrogramů na 1 litr pitné vody

Příjemce dotace

 • Vlastník nebo spoluvlastník domu či bytu v objektu s domovními olověnými rozvody

Charakter dotace

 • 10 tisíc Kč na jednu bytovou jednotku, výměna olověných rozvodů musí být provedena v celém domě
 • Dotace má neinvestiční charakter
 • Maximálně 200 tis. EUR na 3 roky – dle pravidla de minimis

KE STAŽENÍ:

Přehled postupu poskytnutí dotace

5.Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok 2009 ve znění dodatku č.2

podmínky pro poskytnutí dotace na dofinancování akce
Příjemcem dotace je obec, které byla schválena žádost o dotaci z podprogramu „Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok 2009“ a do 30. 10. 2009 bylo na akci vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

 • Žadatel bude akci realizovat dle předložené původní i nové žádosti včetně povinných náležitostí do podprogramu „Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok 2009“
 • Žadatel nemá ukončenou realizaci akce
 • Žadatel nebyl ke dni 1. července 2008 v obtížích

KE STAŽENÍ:

 Podpora výstavby podporovaných bytů_dodatek č.2

Žádost obce o dofinancování

Čestné prohlášení obce

Změnový formulář

 

Datum vložení: 6. 1. 2010 0:00
Datum poslední aktualizace: 6. 1. 2010 0:00

Projekty

Podpořte region

Číslo humanitárního účtu: 3244297369/0800

PRŮBĚŽNÁ veřejná sbírka na pomoc občanům a subjektům z MAS Pošembeří a z MAS Podlipanska!

Překlad (translations)

Počítáme s vodou

nahoru

Nová zelená úsporám Light

Pomáháme seniorům  a nízkopříjmovým skupinám se získáním dotace v programu www.novazelenausporam.cz

Více zde: informace a kontakty

Nová zelená úsporám

Mobiliář

Stany, pivní sety, dvoupípa, elektrocentrála, aj.

Více zde: informace a kontakty

Pivní sety

INFOABSOLVENT

Integrovaný informační systém o uplatnění absolventů škol (ISA+)

INFOABSOLVENT

Naše aktivity a projekty

Naši partneři a spolupracující organizace

Pošembeří