Menu
Pošembeří

Živá alej 2009

Projekt Spoupráce mezi partnery: obcePřišimasy, Tismice a Limuzy,  Spolek pro obnovu a rozvoj obce Hradešín, o. s., Občanské sdruţení SOSák, OS Klub žen Přišimasy.

AlejPOPIS PROJEKTU

VIZE

Základní vizí projektu je tradiční cesta lemovaná vzrostlým stromořadím, vytvářející nenahraditelný krajinotvorný prvek a patřící neodmyslitelně k rázu a charakteru naší krajiny, jeţ je vazbou pojící minulost s budoucností. Stromořadí, jehoţ koruny chrání pocestné, milence i děti před větrem i ţhavými paprsky slunce a poskytují úkryt i potravu zvěři a ptákům.

MÍSTO

Cesta se nachází na územně významném a dominantním krajinném prvku na vrchu Klepci. Od nepaměti láká zdejší obyvatele vyjímečnost místa k pořádání tradičních obřadů a slavností či setkáním a táborům lidu. Je tomu tak i do dnešních dnů od „pálení čarodějnic“, Dne Země aţ po rodinné výlety i horolezecké výstupy na ţulové monumenty, tyčící se na vrcholu. Přírodní památka Klepec se rozkládá na temeni vrchu Klepec (358 m n. m.) leţícího mezi městy Úvaly a Český Brod. Zalesněné vrcholky přírodní památky Klepec, se nacházející mezi obcemi Přišimasy a Limuzy u Českého Brodu. Chráněné území s naučnou stezkou se dělí na dvě části – Klepec I (blíţ k Přišimasům) a Klepec II. Dvojvrch Klepec výrazně převyšuje okolní krajinu, je ideálním vyhlídkovým bodem na Černokostelecko, Úvalsko a částečně i Polabí. Na západním horizontu jsou vidět praţská předměstí (viz přílohu č. 1 – Přírodní památka Klepec). Mezi vrcholy tvořenými roztroušenými ţulovými balvany se skupinami stromů je spojovací cesta přes pole, bohuţel pravidelně rozorávaná, po které vede turistická značka. Abychom tuto turistickou stezku uchránili, připravili jsme projekt výsadby stromů podél cesty z obou stran, která přírodní památku vhodně doplní a sjednotí.

CÍL PROJEKTU

Hlavním cílem projektu je výsadba původního druhu stromu k ochránění spojovací cesty mezi dvěma částmi přírodní památky se zapojením občanů do komunitního plánování a zapojením místních sdruţení a dobrovolníků do vlastní výsadby stromů. Budou vysazeny stromy (třešně) podél cesty mezi Přírodními památkami Klepec I a Klepec II. Dalším dílčím cílem projektu s názvem „Ţivá alej“ je zachování kontinuity prostoru s důrazem na tradici místa. Doplněním původního smíšeného porostu o přirozený rostlinný druh (třešeň) obnovíme a vytvoříme harmonickou spojnici obou dominant. Příštím generacím tak zanecháme malebnou dominatu a příjemné místo k odpočinku. Vrch bude i nadále slouţit k sdruţování všech generací, obcí i spolků.Navrţený projekt je od počátku chápán i jako stmelující prvek v rámci spolupráce obcí a jejich občanů, s výzvou k zapojení se do procesu plánování i realizace projektu.

REALIZACE

  • Rok 2009

FOTO

Aktivity a projekty

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9
1
10 11 12 13
1
14
15 16 17 18
1
19 20
2
21
22 23 24 25 26 27
1
28
29 30 1 2 3 4 5

Podpořte region

Číslo humanitárního účtu: 3244297369/0800

PRŮBĚŽNÁ veřejná sbírka na pomoc občanům a subjektům z MAS Pošembeří a z MAS Podlipanska!

Překlad (translations)

Počítáme s vodou

nahoru

Nová zelená úsporám Light

Pomáháme seniorům  a nízkopříjmovým skupinám se získáním dotace v programu www.novazelenausporam.cz

Více zde: informace a kontakty

Nová zelená úsporám

Mobiliář

Stany, pivní sety, dvoupípa, elektrocentrála, aj.

Více zde: informace a kontakty

Pivní sety

INFOABSOLVENT

Integrovaný informační systém o uplatnění absolventů škol (ISA+)

INFOABSOLVENT

Naše aktivity a projekty

Naši partneři a spolupracující organizace

Pošembeří