Menu
Pošembeří

2. výzva VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ

Veřejná prostranství

Programový rámec IROP - VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ.pdf (309.87 kB)

2. výzva MAS Region Pošembeří - VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ (250.8 kB)

Termín vyhlášení 18. 9. 2023 ve 12:00 hod.
Příjem projektových záměrů

od 18. 9. 2023 od 12:00 hod.

do 30. 11. 2023 do 12:00 hod.

Alokace výzvy (CZV = celkové způsobilé výdaje) 5.140.000 Kč
Výše CZV na projekt

min. výše 500.000 Kč

max. výše 5.000.000 Kč

Školení

úterý 26.9.2023 v 11:00 hod – kancelář MAS Region Pošembeří – náměstí Arnošta z Pardubic č. 25, Český Brod

individuální konzultace

Ukončení administrativní kontroly 22. 12. 2023
Jednání Výběrové komise MAS 15. 1. 2024
Jednání Programového výboru MAS 16. 1. - 19. 1. 2024 (hlasování per rollam)

VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ - dotační peníze přes MAS (80%) 4.112.000,-Kč + státní rozpočet (15%) 771.000,- Kč + spoluúčast (5%) 257.000,- Kč, tedy CZV 5.140.000,- Kč.

Veřejné prostranství

Definice: „Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.“

Účel:

 • Zkvalitnění veřejného prostranství a ekosystémových služeb

Cíle:

 • Revitalizace, modernizace a dostupnost stávajících veřejných prostranství ve vazbě na veřejnou a technickou infrastrukturu a související zelenou infrastrukturu.
 • Revitalizace a úprava nevyužívaných ploch, vznik a dostupnost nového veřejného prostranství ve vazbě na veřejnou a technickou infrastrukturu a související zelenou infrastrukturu.

Přímé výdaje na hlavní část projektu

Pořízení stavby formou výstavby, stavební úpravy, zemní práce a další investice ve vazbě na veřejnou a technickou infrastrukturu a související zelenou infrastrukturu:

 • stavba veřejného prostranství (včetně ploch dopravní infrastruktury), stavební a zemní práce
 • vybudování a stavební úpravy inženýrských sítí pro potřeby veřejného prostranství
 • budování a výměna povrchů a konstrukčních vrstev
 • výsadba a úprava vegetace
 • opěrné konstrukce (včetně pergol) a lanové systémy nezbytné pro růst popínavé zeleně (liány a vzpěrné rostliny)
 • velkoobjemové nádoby na výsadbu zeleně (v místech, kde z technických důvodů nelze provádět výsadbu dřevin do rostlého terénu – sítě technického vybavení, případně i doplňkově k ostatním vegetačním prvkům)
 • prvky na podporu biodiverzity – refugia pro doprovodnou floru a faunu (např. ptačí a netopýří budky, loggery, pítka, krmítka, útočiště pro hmyz, úkryt pro plazy a obojživelníky, zimní příbytky pro ježky)
 • úprava či vznik vodních ploch, toků a břehů (včetně úprav nábřeží – přebudování nábřežních zdí, různé úrovňové stupně břehu, pobytové schodiště, promenáda, molo)
 • retenční a akumulační nádrže, včetně napojení na technickou infrastrukturu
 • retenční a závlahový systém, včetně napojení na technickou infrastrukturu
 • vsakovací zařízení, včetně napojení na technickou infrastrukturu
 • přístřešky, altány a zastávky (včetně zelených střech a fotovoltaických panelů na jejich střechách)
 • veřejné osvětlení (včetně fotovoltaických panelů pro jeho napájení)
 • mobiliář (např. lavičky, herní prvky, workoutové prvky, odpadkové koše, informační tabule/panely, stojany na kola)
 • umělé vodní prvky (např. kašny, fontány, pítka, mlhoviště), včetně napojení na technickou infrastrukturu
 • vznik nízkoemisních zón (dopravní značení vymezující nízkoemisní zónu) a další dopravní značení vymezující prostor veřejného prostranství
 • veřejně přístupná dobíjecí stanice vybavená jedním nebo více běžnými dobíjecími body ve vlastnictví žadatele/příjemce sloužící k dobíjení parkujících elektrických osobních vozidel nebo jízdních kol (či koloběžek apod.) za cenu v místě a čase obvyklou
 • pořízení a instalace bezpečnostních kamer (za podmínek splnění podmínek GDPR)
 • vybudování nebo rekonstrukce veřejných toalet splňující podmínky DNSH (viz upozornění v kap. 3.3), včetně napojení na technickou infrastrukturu

Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Veřejná a technická infrastruktura

Pořizovací cena doprovodné veřejné a technické infrastruktury může být započtena maximálně do výše 10 % celkových způsobilých výdajů na projekt.

 • mosty a lávky
 • sochy (popř. jiná umělecká díla a prvky) nezahrnující vodní prvek
 • investice vyvolané stavbou (např. přeložky stávajících inženýrských sítí, uvedení do původního stavu apod.)
 • demolice, sanace území a likvidace odpadu

Nákup stavby

Nákup pozemku

Daň z přidané hodnoty

MAS až bude mít schválený Programový rámec IROP, bude vyhlašovat výzvu na Projektové záměry, z kterých bude vybírat na základě připravenosti, které projekty podpoří a dá jim Vyjádření o souladu projektového závěru se strategií CLLD, kdo toto vyjádření bude mít, bude vkládat svůj projekt do hlavní výzvy ŘO (do systému 21+). Projekty, kterým dá MAS vyjádření o souladu, musí splnit podmínky hlavní výzvy ŘO, aby prošly a získaly právní akt. Proto doporučuji kouknout do Specifických pravidel na kritéria a již nyní konzultovat s MAS (str 33-36 Kritéria a str. 12-23 Způsobilé výdaje).

Proces projektu má tyto kroky:

 • Vyhlášení výzvy MAS na předkládání projektových záměrů (mimo systém)
 • Předložení projektového záměru na MAS
 • Projednání souboru projektových záměrů na Výběrovém orgánu MAS
 • Předložení souboru projektových záměru Výběrovým orgánem MAS na Rozhodovací orgán MAS
 • Vytvoření souboru projektových záměrů, který splnil/nesplnil kritéria MAS pro výběr na Rozhodovací orgán MAS
 • Rozhodovací orgán MAS vydá vyjádření o souladu/nesouladu projektového záměru s PR IROP
 • Předložení žádosti o podporu do MS 21+ žadatelem do výzvy ŘO IROP
 • Hodnocení ŽoP na Centru pro regionální rozvoj
 • Vydání právního aktu žadateli Řídicím orgánem IROP

Přílohy MAS - VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ:

Přílohy ŘO IROP:

https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/73vyzvairop

Dotace MAS

Podpořte region

Číslo humanitárního účtu: 3244297369/0800

PRŮBĚŽNÁ veřejná sbírka na pomoc občanům a subjektům z MAS Pošembeří a z MAS Podlipanska!

Překlad (translations)

Počítáme s vodou

nahoru

Nová zelená úsporám Light

Pomáháme seniorům  a nízkopříjmovým skupinám se získáním dotace v programu www.novazelenausporam.cz

Více zde: informace a kontakty

Nová zelená úsporám

Mobiliář

Stany, pivní sety, dvoupípa, elektrocentrála, aj.

Více zde: informace a kontakty

Pivní sety

INFOABSOLVENT

Integrovaný informační systém o uplatnění absolventů škol (ISA+)

INFOABSOLVENT

Naše aktivity a projekty

Naši partneři a spolupracující organizace

Pošembeří