Menu
Pošembeří

1. výzva DOPRAVA

DOPRAVA

Programový rámec IROP - DOPRAVA.pdf (376.17 kB)

1. výzva MAS Region Pošembeří - DOPRAVA (265.27 kB)

Termín vyhlášení 18. 9. 2023 ve 12:00 hod.
Příjem projektových záměrů

od 18. 9. 2023 od 12:00 hod.

do 31. 10. 2023 do 12:00 hod.

Alokace výzvy (CZV = celkové způsobilé výdaje) 8.281.250 Kč
Výše CZV na projekt

min. výše 500.000 Kč

max. výše 5.000.000 Kč

Školení

úterý 26.9.2023 v 9:30 hod – kancelář MAS Region Pošembeří – náměstí Arnošta z Pardubic č. 25, Český Brod

individuální konzultace

Ukončení administrativní kontroly 15. 11. 2023
Jednání Výběrové komise MAS 11. 12. 2023
Jednání Programového výboru MAS 18. 12. - 21. 12. 2023 per rollam

DOPRAVA - dotační peníze přes MAS (80%) 6.625.000,- Kč + státní rozpočet (15%) 1.242.187,50 Kč + spoluúčast (5%) 414.062,50 Kč, tedy CZV 8.281.250,- Kč.

Podporované aktivity

Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu

 • výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací pro pěší v trase nebo v křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy (A);
 • zvyšování bezpečnosti nemotorové dopravy stavebními úpravami komunikací pro pěší a pro cyklisty a instalací prvků zklidňujících dopravu v nehodových lokalitách (B)

Infrastruktura pro cyklistickou dopravu

 • výstavba, modernizace a rekonstrukce vyhrazených komunikací pro cyklisty sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami, nebo napojující se na stávající komunikace pro cyklisty, včetně doprovodné infrastruktury (A);
 • realizace doprovodné cyklistické infrastruktury při vyhrazených komunikacích pro cyklisty s vysokou intenzitou dopravy (C).

Proces projektu má tyto kroky:

 • Vyhlášení výzvy MAS na předkládání projektových záměrů (mimo systém)
 • Předložení projektového záměru na MAS
 • Projednání souboru projektových záměrů na Výběrovém orgánu MAS
 • Předložení souboru projektových záměru Výběrovým orgánem MAS na Rozhodovací orgán MAS
 • Vytvoření souboru projektových záměrů, který splnil/nesplnil kritéria MAS pro výběr na Rozhodovací orgán MAS
 • Rozhodovací orgán MAS vydá vyjádření o souladu/nesouladu projektového záměru s PR IROP
 • Předložení žádosti o podporu do MS 21+ žadatelem do výzvy ŘO IROP
 • Hodnocení ŽoP na Centru pro regionální rozvoj
 • Vydání právního aktu žadateli Řídicím orgánem IROP

Přílohy MAS - DOPRAVA:

Přílohy ŘO IROP:

https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/60vyzvairop

Dotace MAS

Podpořte region

Číslo humanitárního účtu: 3244297369/0800

PRŮBĚŽNÁ veřejná sbírka na pomoc občanům a subjektům z MAS Pošembeří a z MAS Podlipanska!

Překlad (translations)

Počítáme s vodou

nahoru

Nová zelená úsporám Light

Pomáháme seniorům  a nízkopříjmovým skupinám se získáním dotace v programu www.novazelenausporam.cz

Více zde: informace a kontakty

Nová zelená úsporám

Mobiliář

Stany, pivní sety, dvoupípa, elektrocentrála, aj.

Více zde: informace a kontakty

Pivní sety

INFOABSOLVENT

Integrovaný informační systém o uplatnění absolventů škol (ISA+)

INFOABSOLVENT

Naše aktivity a projekty

Naši partneři a spolupracující organizace

Pošembeří