Menu
Pošembeří

7. výzva KULTURA - PAMÁTKY

Kultura

Programový rámec IROP - KULTURA.pdf (601.09 kB)

7. výzva KULTURA - PAMÁTKY Typ: PDF dokument, Velikost: 279.77 kB

Termín vyhlášení 12. 2. 2024 ve 12:00 hod.
Příjem projektových záměrů

od 12. 2. 2024 od 12:00 hod.

do  25. 3. 2024 do 12:00 hod.

Alokace výzvy (CZV = celkové způsobilé výdaje) 2.550.500 Kč
Míra podpory z Evropskéh fondu pro regionální rozvoj a státního ropočtu pro projekt

Příspěvek EU - 80 %

Podpora Státního rozpočtu - 15 %

Vlastní zdroje - 5 %

Školení

pondělí 12.2.2024 v 11:00 hod – kancelář MAS Region Pošembeří – náměstí Arnošta z Pardubic č. 25, Český Brod

individuální konzultace

Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu

minimální výše CZV na projekt 300.000 Kč

maximální výše CZV na projekt 2.550.500 Kč

Ukončení administrativní kontroly 2. 4. 2024
Jednání Výběrové komise MAS 22. 4. - 25. 4. 2024 per rollam
Jednání Programového výboru MAS 6. 5. - 9. 5. 2024 per rollam
 • KULTURA – peníze přes MAS (80%) 2.040.400,- Kč + státní rozpočet (15%) 382.575,- Kč + spoluúčast (5%) 127.525,- Kč, tedy CZV 2.550.000,- Kč.
 • KULTURA – památky a muzea – my nemáme muzea – máme pouze památky.

https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/70vyzvairop

Seminář ŘO jak k výzvě památky (70), tak k výzvě knihovny(114)

https://irop.mmr.cz/cs/zadatele-a-prijemci/kalendar-akci/seminare-irop-21-27/70-114-vyzva-pamatky-muzea-knihovny-clld-17072023

KULTURA – knihovny – máme knihovny

https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/114vyzvairop

 

Aktivita „Revitalizace kulturních památek“

Památka musí být zapsána v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pouze jako nemovitá kulturní památka. Toto bude ověřováno v Památkovém katalogu (www.pamatkovykatalog.cz).

 • revitalizace kulturních památek;
 • expozice;
 • depozitáře;
 • technické zázemí;
 • návštěvnická a edukační centra;
 • restaurování, vybavení pro konzervaci a restaurování;
 • evidence a dokumentace mobiliárních fondů;
 • parkoviště u památek – max. 10 % celkových způsobilých výdajů.

Oprávnění žadatelé

 • vlastníci památek
 • subjekty s právem hospodaření

Součástí projektu musí být zpřístupnění podpořené památky nebo její části.

 

Aktivita: „Rekonstrukce a vybavení obecních profesionálních knihoven“

Projekt je zaměřen na obecní profesionální knihovnu.

Obecní profesionální knihovna – knihovna provozovaná příslušným orgánem obce s pracovním úvazkem knihovníka vyšším než 15 hodin týdně.

 • rekonstrukce knihoven, včetně nové výstavby;
 • návštěvnické a technické zázemí;
 • zařízení pro digitalizaci a aplikační software;
 • technické vybavení knihoven.

Projekt je zaměřen na obecní profesionální knihovnu.

Obecní profesionální knihovna – knihovna provozovaná příslušným orgánem obce s pracovním úvazkem knihovníka vyšším než 15 hodin týdně.

Oprávnění žadatelé

 • Obce
 • Organizace zřizované nebo zakládané obcemi

Proces projektu má tyto kroky:

 • Vyhlášení výzvy MAS na předkládání projektových záměrů (mimo systém)
 • Předložení projektového záměru na MAS
 • Projednání souboru projektových záměrů na Výběrovém orgánu MAS
 • Předložení souboru projektových záměru Výběrovým orgánem MAS na Rozhodovací orgán MAS
 • Vytvoření souboru projektových záměrů, který splnil/nesplnil kritéria MAS pro výběr na Rozhodovací orgán MAS
 • Rozhodovací orgán MAS vydá vyjádření o souladu/nesouladu projektového záměru s PR IROP
 • Předložení žádosti o podporu do MS 21+ žadatelem do výzvy ŘO IROP
 • Hodnocení ŽoP na Centru pro regionální rozvoj
 • Vydání právního aktu žadateli Řídicím orgánem IROP

Přílohy MAS - KULTURA - PAMÁTKY:

Přílohy ŘO IROP:

https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/70vyzvairop

Dotace MAS

Podpořte region

Číslo humanitárního účtu: 3244297369/0800

PRŮBĚŽNÁ veřejná sbírka na pomoc občanům a subjektům z MAS Pošembeří a z MAS Podlipanska!

Překlad (translations)

Počítáme s vodou

nahoru

Nová zelená úsporám Light

Pomáháme seniorům  a nízkopříjmovým skupinám se získáním dotace v programu www.novazelenausporam.cz

Více zde: informace a kontakty

Nová zelená úsporám

Mobiliář

Stany, pivní sety, dvoupípa, elektrocentrála, aj.

Více zde: informace a kontakty

Pivní sety

INFOABSOLVENT

Integrovaný informační systém o uplatnění absolventů škol (ISA+)

INFOABSOLVENT

Naše aktivity a projekty

Naši partneři a spolupracující organizace

Pošembeří