Menu
Pošembeří

MAS Region Pošembeří

Zkratka MAS znamená spojení slov Místní akční skupina - překlad z anglického „local action group“ (LAG). V terminologii Evropské unie pojmenování pro skupiny tzv. mlogo_NSMASístního partnerství, které se zapojují do programů typu LEADER s cílem realizovat na daném území pilotní projekty s finanční podporou EU, případně  národního rozpočtu.

Místní akční skupinu Region Pošembeří zřídila obecně prospěšná společnost jako svůj organizační útvar pro naplňování cílů/ Strategického plánu LEADER. Nejvyšším orgánem je Plénum MAS. Výkonnými orgány MAS jsou Programový výbor MAS, Výběrová komise MAS Monitorovací a kontrolní výbor MAS. Naše MAS je členem Národní sítě Místních akčních skupin České republiky, o.s. (NS MAS ČR).

  • MAS je založena na partnerské spolupráci mezi obcemi, neziskovými organizacemi a podnikateli přímo v regionu tzv. neveřejného sektoru (NNO a podnikatelů) musí být minimálně 51% ze všech členů, veřejného sektoru (obce a jimi zřizované organizace) pak mohou zaujímat 49%
  • MAS nemá vlastní právní subjektivitu
  • MAS má na rozdíl od o.p.s. členy, ti však nemusí platit žádné členské příspěvky
  • MAS je otevřeným partnerstvím.

Základní podmínky pro přistoupení nových partnerů do MAS jsou následující:

a) územní působnost (trvalé bydliště, sídlo nebo provozovna nebo musí prokazatelně na daném území místně působit)
b) zastupuje veřejné nebo soukromé místní socioekonomické zájmy
c) doručení vyplněné přihlášky žadatele o partnerství do kanceláře MAS
d) osobní představení na plénu MAS v rámci projednání přihlášky žadatele o partnerství v MAS
e) schválení nového partnera plénem MAS

Každý partner MAS má právo být účasten zasedání pléna, být zvolen do jakéhokoliv orgánu MAS a spolurozhodovat o dalším rozvoji a směrování MAS.

PLÉNUM MAS

Plénum je nejvyšším orgánem místní akční skupiny (MAS). Tvoří jej statutární zástupci členů, popř. fyzičtí členové MAS. Plénum MAS schvaluje strategii rozvoje Regionu Pošembeří, ukládá úkoly Programovému výboru, schvaluje záměr MAS. Plénum rovněž projednává výroční zprávu o činnosti o.p.s. a audit o.p.s. Plénum předkládá Správní radě návrh na obsazení a doplnění Správní a Dozorčí rady o.p.s..


Vývoj členské základny do roku 2023

Seznam partnerů a jejich zařazení do zájmových skupin a sektorů ke dni 2.2.2023 (121.01 kB)
Seznam partnerů a jejich zařazení do zájmových skupin a sektorů ke dni 1.12.2022 (130.36 kB)
Seznam partnerů a jejich zařazení do zájmových skupin a sektorů ke dni 18.2.2021 (220.94 kB)
Seznam partnerů a jejich zařazení do zájmových skupin a sektorů ke dni 20.05.2019 (218.76 kB)
Seznam partnerů a jejich zařazení do zájmových skupin a sektorů ke dni 19.2.2019 (217.55 kB)
Seznam partnerů a jejich zařazení do zájmových skupin a sektorů ke dni 11.10.2018 (146.76 kB)
Seznam partnerů a jejich zařazení do zájmových skupin a sektorů ke dni 27.3.2018

 

MAS Pošembeří v číslech

 
Celková rozloha:
252,66 km2
Celkový počet obyvatel:
45 432
(k 1.1.2022)
Počet členů celkem MAS:
74
Zájmová skupina SAMOSPRÁVA
32

Zájmová skupina DĚTI, MLÁDEŽ, SPORT A HASIČI

12
Zájmová skupina ZEMĚDĚLCI
11
Zájmová skupina KULTURA, PAMÁTKY, CÍRKVE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 8
Zájmová skupina VÝROBA, OBCHOD, SLUŽBY

8

Zájmová skupina SOCIÁLNÍ SLUŽBY, VZDĚLÁVÁNÍ, ŠKOLSTVÍ 


Počet obcí na kterých MAS působí

 3


36

 

O nás

Podpořte region

Číslo humanitárního účtu: 3244297369/0800

PRŮBĚŽNÁ veřejná sbírka na pomoc občanům a subjektům z MAS Pošembeří a z MAS Podlipanska!

Překlad (translations)

Počítáme s vodou

nahoru

Nová zelená úsporám Light

Pomáháme seniorům  a nízkopříjmovým skupinám se získáním dotace v programu www.novazelenausporam.cz

Více zde: informace a kontakty

Nová zelená úsporám

Mobiliář

Stany, pivní sety, dvoupípa, elektrocentrála, aj.

Více zde: informace a kontakty

Pivní sety

INFOABSOLVENT

Integrovaný informační systém o uplatnění absolventů škol (ISA+)

INFOABSOLVENT

Naše aktivity a projekty

Naši partneři a spolupracující organizace

Pošembeří