Menu
Pošembeří

Výzva - Realizace ÚSES

Výzva OPŽP  – Realizace Územních systémů ekologické stability

Výzva MAS - Region Pošembeří – OPŽP – Realizace ÚSES
054/05_18_127/CLLD_16_02_022

Do výzvy se nepřihlásil žádný žadatel.

Změna výzvy platná od 13.9.2019 (změna spočívá v prodloužení data ukončení příjmu žádostí)

Na této stránce jsou zveřejňovány veškeré informace týkající Výzvy MAS - Region Pošembeří – OPŽP – Realizace ÚSES k předkládání Žádostí o podporu Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, prioritní osa 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu, specifického cíle 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny  vyhlášené v souladu se schválenou strategií komunitně vedeného místního rozvoje reg. č. CLLD_16_02_022.

Výčet podporovaných aktivit:

Realizace ÚSES:

  • založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí
  • zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES

Základní informace k výzvě:

  • Termín vyhlášení výzvy: 28. 2. 2019
  • Termín příjmu žádostí: od 28. 2. 2019 do 6. 1. 2020 ve 12:00 hod.
Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31. 10. 2023 (včetně uzavření financování projektu)
 

Žadatelé musí mít pro podání žádosti platný elektronický podpis, datovou schránku a registraci na https://mseu.mssf.cz/. Doporučujeme všem žadatelům konzultovat projektové záměry předem na bezplatných osobních konzultacích.

Přílohy výzvy:

Postup výběru projektů se dále řídí platnými dokumenty společnosti:8_Interní postupy_OPŽP
 

Pozvánka na školení pro žadatele k výzvám OPŽP Realizace USES a Realizace sídelní zeleně

Seminář se uskuteční v pondělí 25.března 2019 od 14:30 hod. v kanceláři MAS Region Pošembeří. Bližší informace naleznete v přiložené pozvánce.

Příloha:

Konzultace k výzvě:
Hana Vrbovcová – projektový manažer OPŽP,

  • e-mail: vrbovcova@posemberi.cz,
  • telefon: +420 775 79 89 59
  • telefon č. 2 v případě nepřítomnosti projektové manažerky OPŽP: +420 608 275 566

T

Dotace MAS

Podpořte region

Číslo humanitárního účtu: 3244297369/0800

PRŮBĚŽNÁ veřejná sbírka na pomoc občanům a subjektům z MAS Pošembeří a z MAS Podlipanska!

Překlad (translations)

Počítáme s vodou

nahoru

Nová zelená úsporám Light

Pomáháme seniorům  a nízkopříjmovým skupinám se získáním dotace v programu www.novazelenausporam.cz

Více zde: informace a kontakty

Nová zelená úsporám

Mobiliář

Stany, pivní sety, dvoupípa, elektrocentrála, aj.

Více zde: informace a kontakty

Pivní sety

INFOABSOLVENT

Integrovaný informační systém o uplatnění absolventů škol (ISA+)

INFOABSOLVENT

Naše aktivity a projekty

Naši partneři a spolupracující organizace

Pošembeří