Menu
Pošembeří

IX. výzva - ZIMA 2013 - 2014

STRATEGICKÝ PLÁN LEADER - 9. VÝZVA ZIMA 2013 - 2014

POZOR!
Partnerské dohody se musí uzavírat dle § 1746 zákona č. 89/2012 Sb.Občanského zákona! Zákon ke stažení http://www.uplnezneni.cz/clanky/novy-obcansky-zakonik/.


HARMONOGRAM

VYHLÁŠENÍ: středa 15.ledna 2014

ŠKOLENÍ PRO ŽADATELE: čtvrtek 16. ledna 2014 od 13:30 hodin v kanceláři Region Pošembeří o.p.s.(prezence ve 13:15) PREZENTACE a FOTO
Pozor!  Na školení si přineste s sebou vytištěný a již předvyplněný formulář Žádosti o Fichi č.... ušetříte tak čas sobě, ostatním žadatelům i našemu týmu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ v kanceláři Region Pošembeří o.p.s.
NUTNÁ REZERVACE PŘEDEM!
(1.patro, nám. A. z Pardubic 56, Český Brod)  
úterý 28.ledna 2014 (8 -12, 13 -17 hod)
středa 29.ledna 2014 (8 -12, 13 -17 hod)

Pozor! Jestliže k podání Žádosti o dotaci bude zmocněna třetí osoba, je potřeba mít ve formuláři stranu Žádosti s čestnými prohlášeními vytištěnou a podepsanou žadatelem osobně!

Přehled přijatých žádostí

ŠKOLENÍ VÝBĚROVÉ KOMISE v kanceláři Region Pošembeří o.p.s:
středa 5. února 2014 od 17:30 hod. FOTO

VEŘEJNÉ OBHAJOBY: středa 12. února 2014 ROZPIS ZDEFOTO

ZASEDÁNÍ PROGRAMOVÉHO VÝBORU v kanceláři Region Pošembeří o.p.s:
úterý 18. února 2014 v 18:00 hod.

VÝSLEDKY: čtvrek 20.února 2014 v 17.30 hodin na 21. zasedání Pléna MAS Region Pošembeří

Registrace projektů na SZIF: 6.3.2014

Celková přibližná alokace: 2.173.054,- Kč


ČTĚTE!


Vzhledem k tomu, že někteří žadatelé odstoupili od projektů a tím uvolnili své závazkové peníze pro další žadatele, budeme vyhlašovat ještě jednu poslední 9. výzvu - STRATEGICKÝ PLÁN LEADER. K rozdělení bude k dispozici cca 2.000.000,- Kč.

Protože se bude jednat ještě o peníze z Programu venkova ČR, Osa IV., v období let 2007 - 2013 bude třeba provést realizaci projektů do 30. 6. 2015.


FICHE

Upozornění: Všechny strany formuláře žádosti se zobrazí postupně až po zadání údajů na první straně. Listovat celou žádostí bez vyplněných údajů na první straně nelze.

Instruktážní list pro vyplnění formuláře žádosti 

FICHE 2 NÁŠ DOMOV - dobré místo pro současný i budoucí život
Hlavní opatření: III. 2.1.2 Občanské vybavení a služby

Podporované aktivity: infrastruktura pro volnočasové aktivity a kulturní aktivity, vybavení pro církevní aktivity, klubovny, hřiště, družiny, sportovní areály, tělocvičny, výtvarné ateliery, herny - rekonstrukce, obnova, vybavení (www.posemberi.cz/LEADER/Metodiky pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2. – strana 78)
Formulář žádosti pro Fichi č. 2

FICHE 3 NÁVRAT KE KOŘENŮM- cestou našich předků
Hlavní opatření: III. 2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova záměr

a) studie a programy obnovy, využití a regenerace kulturního dědictví venkova, záměr
b) obnova a zhodnocení kulturního dědictví venkova a záměr
c) stálé výstavní expozice a muzea

Podporované aktivity: studie obnovy kulturního dědictví, vypracování programů regenerace
památkově významných území, plánů péče o území, soupisy a mapy kult. dědictví, publikační činnost, zhodnocení památkových budov, ploch, kulturních objektů a prvků, historické parky, zahrady, aleje, restaurování/obnova movitých předmětů kulturního dědictví, výstavba/obnova ploch, budov pro výstavní expozice muzeí zpracování libreta k muzeím/expozicím, materiálně technické zázemí expozic a muzeí, muzejní exponáty (www.posemberi.cz/LEADER/Metodiky pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2. - strana 82)
Formulář žádosti pro Fichi č. 3NOVÉ!

Co se bude mimo jiné kontrolovat?

Další důležité dokumenty, které Vám pomohou při přípravě projektu:

(Metodika stanovení způsobilých výdajů v případě využití části objektu/kapacity vybavení, který je předmětem projektu, pro jiné účely než jsou cíle a účel příslušného hlavního nebo vedlejšího opatření/podopatření)  


MANUÁLY VÝBĚROVÉ KOMISE PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ

Manuál_výběrové_komise_9_výzvy -_Fiche_č.2
(včetně manuálu hodnocení monitorovacích indikátorů)

Manuál_výběrové_komise_9_výzvy -_Fiche_č.3  
(včetně manuálu hodnocení monitorovacích indikátorů)

Manuál výběrové komise 9 výzvy pro povinná a stanovená kritéria MAS - pro Fiche č. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, a 11
(celkem 7 stran)


KONTAKT:

Ing. Šárka Pučálková, manažerka pro Leader
Email: pucalkova@posemberi.cz
Mobil: 608 275 566, 608 275 566

Dotace MAS

Podpořte region

Číslo humanitárního účtu: 3244297369/0800

PRŮBĚŽNÁ veřejná sbírka na pomoc občanům a subjektům z MAS Pošembeří a z MAS Podlipanska!

Překlad (translations)

Počítáme s vodou

nahoru

Nová zelená úsporám Light

Pomáháme seniorům  a nízkopříjmovým skupinám se získáním dotace v programu www.novazelenausporam.cz

Více zde: informace a kontakty

Nová zelená úsporám

Mobiliář

Stany, pivní sety, dvoupípa, elektrocentrála, aj.

Více zde: informace a kontakty

Pivní sety

INFOABSOLVENT

Integrovaný informační systém o uplatnění absolventů škol (ISA+)

INFOABSOLVENT

Naše aktivity a projekty

Naši partneři a spolupracující organizace

Pošembeří