Menu
Pošembeří

OPŽP

Logo 1
 

Logo2

Region Pošembeří o.p.s.
Pošembeří
jako nositel „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro Region Pošembeří 2021 – 2027“
vyhlašuje
1. výzvu k předkládání komplexních projektových záměrů na snížení energetické náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury o dotační podporu z Operačního programu Životní prostředí 2021 – 2027.

 

a) Základní informace:

Operační program:

Operační program Životní prostředí pro období 2021 - 2027

Číslo výzvy ŘO:

38. výzva OPŽP - Komplexní úsporné projekty na veřejných budovách
Číslo výzvy MAS: 1. výzva MAS Region Pošembeří OPŽP
Druh výzvy:

kolová

Finanční alokace (CZV): 30 mil. Kč. pro MAS ve Středočeském kraji
Datum a čas vyhlášení výzvy MAS:

28.11.2023 ve 12:00 hod.

Datum a čas zahájení příjmu záměrů na MAS:

28.11.2023 ve 12:00 hod.

Datum a čas ukončení příjmu záměrů na MAS:
15.12.2023 ve 12:00 hod.
Podání projektového záměru včetně příloh:

datová schránka MAS: pqhzu52

Typy podporovaných aktivit

Komplexní podpora revitalizace budov veřejného sektoru s cílem snížení konečné spotřeby energie a úspory primární energie z neobnovitelných zdrojů. Projekty musí zahrnovat 2 a více opatření, která jsou uvedena v Příloze č. 2a Návrh kritérií pro výběr projektů CLLD této výzvy. Podporovaná opatření je možné kombinovat s aktivitami opatření 1.1.1, 1.1.3, 1.1.4 a 1.2.1 do jednoho kombinovaného komplexního projektu. Jako součást komplexního projektu může být způsobilým výdajem i dobíjecí stanice pro vozidla na elektropohon.

Bodové ohodnocení

Je přiděleno projektům dle snížení spotřeby primární energie z neobnovitelných zdrojů oproti původnímu stavu. Dále je bonifikována komplexnost projektového záměru, tj. využití maximálního počtu vhodných a efektivních aktivit. Pojmem komplexní řešení je myšleno využití maximálního technicky správného potenciálu budovy. Body nebudou přiděleny projektům, ve kterých by došlo pouze k částečné realizaci opatření bez řádného vysvětlení, že komplexní řešení nejde z technického hlediska v budově využít a projektům, které další opatření realizovat nebudou z jakéhokoli důvodu.

Další podmínky realizace

Příjemce podpory je povinen zpřístupnit vhodným způsobem zrekonstruovanou budovu a poskytovat zájemcům informace o přípravě a realizaci projektu i o provozu budovy s důrazem na úspory energie, využití OZE a další parametry budovy se vztahem k udržitelnému rozvoji.

b) Způsob podávání projektového záměru na MAS a povinné přílohy:
1. Projektový záměr žadatel vyplní přímo do Přílohy č.1 Studie stavebně technologického řešení. Součástí záměru musí být základní rozpočet projektu obsahující kalkulované náklady. Pro sestavení rozpočtu je vhodná základní projektová dokumentace, podle vzoru a pravidel 38. výzvy OPŽP https://opzp.cz/dotace/38-vyzva/
 
2. Vyplněná bodovací tabulka záměru – viz. Příloha č.2b Tabulka pro výpočet bodů projektových záměrů, ve kterém žadatel sám oboduje svůj předložený projektový záměr. Do bodovací tabulky se zapisují výsledné hodnoty z PENB (průkaz energetické náročnosti budovy) a úspora by měla být větší než 30 %. 
 
3. Průkazy energetické náročnosti budovy jsou rovněž povinnou přílohou projektového záměru:
3a. PENB (průkaz energetické náročnosti budovy) před provedením opatření, současný stav budovy nebo pro srovnatelný (referenční) objekt bez opatření, na která je žádáno o dotaci.
3b. PENB  (průkaz energetické náročnosti budovy) pro záměr, po provedení plánovaných opatření.
Oba PENB se dokládají k žádosti jako podklad pro hodnocení projektového záměru. PENB vyhotovuje energetický specialista a pro výpočet je nutná základní projektová dokumentace projektu, vše podle vzoru a pravidel 38. výzvy OPŽP https://opzp.cz/dotace/38-vyzva/
 
c) Způsob výběru projektů na MAS:
1. Žadatel na základě Výzvy MAS předkládá projektový záměr k hodnocení na MAS. Projektové záměry jsou přijímány prostřednictvím datové schránky MAS: pqhzu52
 
2. Výběr projektů bude založen na principu soutěže mezi předloženými žádostmi. K realizaci budou vybrány ty projekty, které dosáhly lepšího bodového hodnocení. Počet podpořených projektů ze strany MAS bude limitován výší alokace dotace pro všechny MAS Středočeského kraje v OPŽP, která činí momentálně Kč 70 476 182,- . Preferenční kritéria pro výběr projektů jsou součástí 1. výzvy MAS viz Příloha č. 2a - Návrh kritérií pro výběr projektů CLLD v OPŽP 2020+
 
d) Způsob podání podpořeného projektu do nadřazené výzvy OPŽP:
1. Projektové záměry, jejichž podporu potvrdil výběrový orgán složený ze zástupců MAS Středočeského kraje, zpracovávají žadatelé do podoby plné žádosti o podporu v MS2021+. V tomto kroku postupují dle podmínek nadřazené výzvy pro podání žádostí o podporu. 
 
2. Předkladatelé projektových záměrů, které výběrový orgán zástupců MAS Středočeského kraje vybere k podpoře a bude jim vydáno kladné „Rozhodnutí o souladu se strategií CLLD“, musí ve lhůtě do ukončení příjmu žádostí 38. výzvy OPŽP (31.3.2024) dopracovat a podat žádost o podporu do MS2021+. 
 
3. Povinnou přílohou žádosti o podporu do výzvy OPŽP je „Rozhodnutí o souladu se strategií CLLD“ vydané MAS Region Pošembeří. Další povinné a nepovinné přílohy se řídí dle pravidel dané nadřazené výzvy ŘO OPŽP https://opzp.cz/dotace/38-vyzva/ .
 
4. Elektronickou žádost o podporu v MS2021+ vždy spolupodepisuje pověřený zástupce MAS. Zástupci MAS je žadatelem zpřístupněna žádost v MS2021+, je přidán jako signatář a čtenář. Tímto postupem MAS osvědčí soulad elektronické žádosti s návrhem integrovaného projektového záměru, jenž byl předmětem výběru MAS. Bezprostředně po podpisu žádosti pověřeným zástupcem MAS, vyzve manažer žadatele emailem či telefonicky k podpisu a podání žádosti o podporu v MS2021+.
 
5. Při zpracování plné žádosti v MS2021+ může žadatel využít bezplatné konzultační podpory MAS. Kontaktní osobou pro tuto konzultaci je manažer MAS pro OPŽP:
Mgr. Miloslav Oliva
tel: +420 721 210 662
 
e) Odkaz na text 1. výzvy a přílohy na webu MAS:

Text 1. výzva MAS Region Pošembeří OPŽP Typ: PDF dokument, Velikost: 223.03 kB

f) Dokumentace Řídícího orgánu OPŽP k výzvě:

Podmínky nadřazených výzev a další postupy jsou v gesci ŘO OPŽP https://opzp.cz/dotace/38-vyzva/

Zvláště upozorňujeme na přílohu Kumulativní rozpočet a nástroj pro výpočet míry podpory platný pro výzvu OPŽP č. 38. 

Výčet navrhovaných opatření a celková výše způsobilých výdajů projektu uvedená v žádosti o dotaci musí být v souladu s parametry předloženého projektového záměru.

Podání žádosti se řídí Specifickými pravidly a Obecnými pravidly ŘO OPŽP  https://opzp.cz/dokument/2605


Tato 1. výzva MAS Region Pošembeří OPŽP včetně příloh byla projednána a schválena Programovým výborem MAS Region Pošembeří dne 27.11. 2023.

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Dotace MAS

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13
2
14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Podpořte region

Číslo humanitárního účtu: 3244297369/0800

PRŮBĚŽNÁ veřejná sbírka na pomoc občanům a subjektům z MAS Pošembeří a z MAS Podlipanska!

Překlad (translations)

Počítáme s vodou

nahoru

Nová zelená úsporám Light

Pomáháme seniorům  a nízkopříjmovým skupinám se získáním dotace v programu www.novazelenausporam.cz

Více zde: informace a kontakty

Nová zelená úsporám

Mobiliář

Stany, pivní sety, dvoupípa, elektrocentrála, aj.

Více zde: informace a kontakty

Pivní sety

INFOABSOLVENT

Integrovaný informační systém o uplatnění absolventů škol (ISA+)

INFOABSOLVENT

Naše aktivity a projekty

Naši partneři a spolupracující organizace

Pošembeří