Menu
Pošembeří

O nás

„Region Pošembeří – soulad mezi lidmi, přírodou a tvořením.“

Historie

Na začátku existence naší organizace stáli v roce 2006 zástupci 14 obcí, neziskových organizací a podnikatelů (tzv. zakladatelé), kteří založili obecně prospěšnou společnost (o.p.s.) s cílem využít jedinečné možnosti po vstupu ČR do EU a zapojit se do Programu rozvoje venkova v letech 2007 až 2013. V prosinci 2006 byla sepsána zakladatelská smlouva obecně prospěšné společnosti (o.p.s.) a následně  v březnu 2007 byla obecně prospěšná společnost Region Pošembeří zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností. Zároveň společnost zřídila Místní akční skupinu (MAS) jako územní pracoviště Regionu Pošembeří o.p.s. a v Českém Brodě a bylo ustaveno Plénum MAS Region Pošembeří. V červenci 2007 byla dokončena Integrovaná rozvojová strategie na období 2007 – 2013 (IRS), souběžně probíhala příprava Strategického plánu LEADER Regionu Pošembeří (SPL). V prosinci 2007 společnost podala žádost do prvního kola programu LEADER, která nebyla podpořena. V říjnu 2008 podána žádost do druhého kola programu LEADER, která podpořena již byla k 31.12.2008. Na jaře 2009 se MAS Region Pošembeří umístila na 4.místě mezi 92 žadateli v programu LEADER. V červnu 2009 proběhly první informační schůzky v regionu o programu LEADER a možnostech financování projektů. Vyhlášení první výzvy v programu LEADER bylo odstartováno v srpnu 2009.

Blízká minulost a současnost

mapaProstřednictvím metody LEADERu  jsme naplňovali cíle a vizi území Pošembeří uvedené v dokumentu SPL (4.96 MB). Důkazem je úspěšné umístění v dotačním programu LEADER v roce 2009, díky kterému naše území získalo částku téměř 50 milionů korun. Peníze byly během let 2009 – 2014 vysoutěženy žadateli z území v 9. dotačních výzvách, ze kterých vzešlo 127 realizovaných projektů.  

Realizovali jsme projekty Spolupráce i projekty vlastní. Region Pošembeří jsme reprezentovali na akcích pro veřejnost i  za hranicemi našeho regionu např. v Lýse nad Labem nebo v Brně na výstavě Region tour.

V letech 2014 – 2015 bylo naším hlavním úkolem zpracovat podklady pro Standardizaci MAS. Splnění standardů, resp. získání Osvědčení o splnění standardů, bylo nutnou podmínkou pro podání žádostí o podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje (dále jen „SCLLD“). Žádost o standardizaci MAS jsme v březnu 2015 odevzdali na Státní zemědělský intervenční fond (Ministerstvo zemědělství). OSVĚDČENÍ O SPLNĚNÍ STANDARDU MAS Region Pošemberí o.p.s. jsme obdrželi 4. 12. 2015.

Dalším úkolem bylo zpracování dokumentu  "Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Region Pošembeří" (SCLLD), který se neobešel bez komunitního projednání a  subjektů i jednotlivců z našeho území. Tento dokument bude vodítkem nejenom pro možné čerpání dotací, ale také pro vzájemné respektování potřeb a inspirací pro běžný život v regionu.  SCLLD jsme podávali v 1. kole v prosinci roku 2015, bohužel v květnu roku 2016 nám bylo sděleno, že jsme neprošli hodnocením formálních náležitostí a přijatelností. MAS konzultovala s MMR a následně  SCLLD dopracovávala a znovu ji podala v 2. kole v červnu roku 2016.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Region Pošembeří na období 2014 – 2020 byla schválena  dne 17.8.2017. V období 2014-2020 jsme měli možnost řešit čtyři operační programy – Program rozvoje venkova, Operační program Zaměstnanost, Integrovaný regionální operační program, Operační program Životní prostředí. V období 2014-2020 bylo přes MAS k dispozici cca 90 milionů korun ( na základě akceptačních dopisů). Alokace (dotace) operačních programů administrovaných MAS byla následující: Integrovaný regionální operační program 52.826.000,-Kč (před odečtením kurzovních rozdílů), Operační program Zaměstnanost 10.075.750,-Kč, Program rozvoje venkova 17.614.000,-Kč, Operační program Životní prostředí 10.000.000,-Kč. Většina prostředků byla již v 17 výzvách ze všech třech operačních programů rozdělena mezi úspěšné žadatele. Některé projekty jsou již řádně dokončené a proúčtované, zbylé jsou v realizaci. Nerozdělené část peněz v Programu rozvoje venkova bude nabídnuta ve výzvě v roce 2021.

Pro přípravu Strategie na další období 2021-2027, kterou nyní připravujeme, bylo nutné projít Standardizací MAS. Žádost o Standardizaci jsme podali a byla nám schválena 11.11.2020.

Poslání

Jsme tu proto, abychom probudili a prohloubili patriotický vztah občanů k regionu. Chceme propagovat a podporovat kulturní, historické a přírodní bohatství území a rozšiřovat jeho turistický a podnikatelský potenciál.

Naším cílem je přispět k zachování venkovského rázu krajiny, sídel a jejich hodnot jako rozhodujícího prostředku pro rozvoj turistického ruchu a kvalitního života. Hledáme nové možnosti šetrného ekonomického a turistického využití krajiny. Podporujeme ochranu životního prostředí a multifunkční zemědělství ve všech jeho formách.

Obecně prospěšná společnost Region Pošembeří

O.p.s. má vlastní právní subjektivitu a řídí se mj. zákonem o obecně prospěšných společnostech, dále pak vlastní Zakládací smlouvou, Statutem a interními předpisy (jednací řády, manuály pro hodnocení projektů apod.)

Statutárním orgánem o.p.s. je Správní rada. Dozorčí rada působí v roli kontrolního orgánu. Správní a dozorčí radu jmenují zakladatelé o.p.s.

Místní akční skupina Region Pošembeří

Místní akční skupinu (MAS) zřídila obecně prospěšná společnost jako svůj organizační útvar pro naplňování cílů/ Strategického plánu LEADER. Zřizovacím orgánem je Plénum MAS. Výkonnými orgány MAS jsou Programový výbor MAS, Výběrová komise MAS Monitorovací a kontrolní výbor MAS.

  • MAS je založena na partnerské spolupráci mezi obcemi, neziskovými organizacemi a podnikateli přímo v regionu tzv. neveřejného sektoru (NNO a podnikatelů) musí být minimálně 51% ze všech členů, veřejného sektoru (obce a jimi zřizované organizace) pak mohou zaujímat 49%
  • MAS nemá vlastní právní subjektivitu
  • MAS má na rozdíl od o.p.s. členy, ti však nemusí platit žádné členské příspěvky
  • MAS je území (ve větší míře shodné s územím o.p.s.), kde se realizuje Strategický plán LEADER, tj. odkud mohou subjekty žádat o dotace pro své projekty

MAS je pravidelně hodnocena týmem hodnotitelů z Národní sítě MAS ČR, Krajské agentury pro zemědělství a venkov Ministerstva zemědělství. V roce 2011 se skládalo z vyplnění podrobného dotazníku a následně z kontrolní návštěvy, ze Státního zemědělského a intervenčního fondu a z odboru řídícího orgánu Programu rozvoje venkova.

Výsledky hodnocení byly oznámeny na Země Živitelce v Českých Budějovicích. MAS Region Pošembeří se zařadila mezi 14 MAS oceněných za vynikající přístup k rozvoji venkova metodou LEADER.

Metoda LEADER

Definicí programu LEADER je spousta a jsou k nalezení například na internetu. My tento program chápeme jako jedinečný prostředek propojit lidi na venkově, v Pošembeří, a zprostředkovat jim pomoc při snaze zlepšit své okolí. Nelze srovnávat sílu nadšení, dobrovolnické práce, vytrvalosti a zápalu obyčejných lidí se silou peněz z Evropské unie (z dotací). Ale propojení obojího dává šanci zachovat zvoničky, obnovit zaniklé cesty, udržet tradice, vytvořit dětská hřiště či sportoviště, podpořit místní drobné podnikatele. To je smysl Strategického plánu LEADER (SPL). 

V metodě LEADER je kladen důraz na spolupráci místních společenství a partnerství občanů, veřejné správy, neziskových organizací a podnikatelů při řešení problémů daného regionu.

O nás

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13
2
14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Podpořte region

Číslo humanitárního účtu: 3244297369/0800

PRŮBĚŽNÁ veřejná sbírka na pomoc občanům a subjektům z MAS Pošembeří a z MAS Podlipanska!

Překlad (translations)

Počítáme s vodou

nahoru

Nová zelená úsporám Light

Pomáháme seniorům  a nízkopříjmovým skupinám se získáním dotace v programu www.novazelenausporam.cz

Více zde: informace a kontakty

Nová zelená úsporám

Mobiliář

Stany, pivní sety, dvoupípa, elektrocentrála, aj.

Více zde: informace a kontakty

Pivní sety

INFOABSOLVENT

Integrovaný informační systém o uplatnění absolventů škol (ISA+)

INFOABSOLVENT

Naše aktivity a projekty

Naši partneři a spolupracující organizace

Pošembeří