Menu
Pošembeří

Výzva - Realizace sídelní zeleně

2. Výzva OPŽP  - Realizace sídelní zeleně II. 

Výzva MAS Region Pošembeří – OPŽP – Realizace sídelní zeleně II.
č. 120/05_18_128/CLLD_16_02_022

Na této stránce jsou zveřejňovány veškeré informace týkající Výzvy MAS Region Pošembeří – OPŽP – Realizace sídelní zeleně II. k předkládání Žádostí o podporu Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, prioritní osa 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu, specifického cíle 4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech, vyhlášené v souladu se schválenou strategií komunitně vedeného místního rozvoje reg. č. CLLD_16_02_022.

Výčet podporovaných aktivit:

 • Zakládání/obnova funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně (vč. vodních prvků a ploch):
 • - zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků,
 • - jako součást realizace zeleně obnova a zakládání vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (vytvoření vodních a mokřadních biotopů – tůní/jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod. prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zároveň zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalují odtok srážkové vody),
 • - jako součást realizace zeleně opatření na podporu biodiverzity.

Základní informace k výzvě:

 • Termín vyhlášení výzvy: 18. 10. 2019
 • Termín příjmu žádostí: od 18. 10. 2019 do 6. 1. 2020

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu:  31. 10. 2023 (včetně uzavření financování projektu)

Text Výzvy MAS Region Pošembeří – OPŽP – Realizace sídelní zeleně II.

Žadatelé musí mít pro podání žádosti platný elektronický podpis, datovou schránku a registraci na https://mseu.mssf.cz/.Doporučujeme všem žadatelům konzultovat projektové záměry předem na bezplatných osobních konzultacích.

Přílohy:

Konzultace k výzvě:
Hana Vrbovcová – projektový manažer OPŽP,

 • e-mail: vrbovcova@posemberi.cz,
 • telefon : +420 775 79 89 59
 • telefon č. 2 v případě nepřítomnosti projektové manažerky OPŽP: +420 608 275 566

Seznam přijatých žádostí

Seznam vybraných a nevybraných projektů

Ukončení kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti dne 3.3.2020.

Jednání Výběrové komise MAS  hlasováním per rollam dne 30.3.2020 – 2.4.2020.

Jednání Programového výboru MAS dne 16.4.2020.

Předání k závěrečnému ověření na ŘO 20.4.2020.


1. Výzva OPŽP  - Realizace sídelní zeleně

Výzva MAS Region Pošembeří – OPŽP – Realizace sídelní zeleně
č. 071/05_18_128/CLLD_16_02_022

Na této stránce jsou zveřejňovány veškeré informace týkající Výzvy MAS Region Pošembeří – OPŽP – Realizace sídelní zeleně k předkládání Žádostí o podporu Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, prioritní osa 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu, specifického cíle 4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech, vyhlášené v souladu se schválenou strategií komunitně vedeného místního rozvoje reg. č. CLLD_16_02_022.

Výčet podporovaných aktivit:

Zakládání/obnova funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně (vč. vodních prvků a ploch):

 • zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků,
 • jako součást realizace zeleně obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (vytvoření vodních a mokřadních biotopů – tůní/jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod. prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zároveň zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalují odtok srážkové vody),
 • jako součást realizace zeleně opatření na podporu biodiverzity.

Základní informace k výzvě:

 • Termín vyhlášení výzvy: 28. 2. 2019
 • Termín příjmu žádostí: od 28. 2. 2019 do 18. 9. 2019

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu:  31. 10. 2023 (včetně uzavření financování projektu)

Text Výzvy MAS Region Pošembeří – OPŽP – Realizace sídelní zeleně

Žadatelé musí mít pro podání žádosti platný elektronický podpis, datovou schránku a registraci na https://mseu.mssf.cz/.Doporučujeme všem žadatelům konzultovat projektové záměry předem na bezplatných osobních konzultacích.

Přílohy výzvy:

Postup výběru projektů se dále řídí platnými dokumenty spolku: 8_Interní postupy_OPŽP

Pozvánka na školení pro žadatele k výzvám OPŽP Realizace USES a Realizace sídelní zeleně

Seminář se uskuteční v pondělí 25.března 2019 od 14:30 hod. v kanceláři MAS Region Pošembeří. Bližší informace naleznete v přiložené pozvánce.

Příloha:

Konzultace k výzvě:
Hana Vrbovcová – projektový manažer OPŽP,

 • e-mail: vrbovcova@posemberi.cz,
 • telefon : +420 775 79 89 59
 • telefon č. 2 v případě nepřítomnosti projektové manažerky OPŽP: +420 608 275 566

Dotace MAS

Podpořte region

Číslo humanitárního účtu: 3244297369/0800

PRŮBĚŽNÁ veřejná sbírka na pomoc občanům a subjektům z MAS Pošembeří a z MAS Podlipanska!

Překlad (translations)

Počítáme s vodou

nahoru

Nová zelená úsporám Light

Pomáháme seniorům  a nízkopříjmovým skupinám se získáním dotace v programu www.novazelenausporam.cz

Více zde: informace a kontakty

Nová zelená úsporám

Mobiliář

Stany, pivní sety, dvoupípa, elektrocentrála, aj.

Více zde: informace a kontakty

Pivní sety

INFOABSOLVENT

Integrovaný informační systém o uplatnění absolventů škol (ISA+)

INFOABSOLVENT

Naše aktivity a projekty

Naši partneři a spolupracující organizace

Pošembeří