Menu
Pošembeří

1. Výzva - Bezpečnost

Výzva MAS Region Pošembeří

MAS Region Pošembeří o.p.s. jako nositel strategie komunitně vedeného

místního rozvoje „SCLLD pro území MAS Region Pošembeří na období 2014 – 2020“

vyhlašuje

1. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

s názvem

„1.výzva MAS Region Pošembeří-IROP-Bezpečnost 01“

č. výzvy 164/06_16_038/CLLD_16_02_022

VE VAZBĚ NA VÝZVU ŘO IROP Č. 53 UDRŽITELNÁ DOPRAVA - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD“

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy

MAS Region Pošembeří vyhlašuje dne 11.6. 2018 1.výzvu IROP na „Bezpečnou dopravu“

Informace o výzvě:

Informace o výzvě
Vyhlášení výzvy 11. 6.2018 ve 14:00 hod.
Ukočení příjmu žádostí výzvy: 17.10.2018 v 0:00 hod.
Celková alokace: 22 240 440 Kč
Minimální výdaje: 100 000 Kč
Maximální výdaje: 5 000 000 Kč
Časová způsobilost: 1. 1. 2014 - 31. 12. 2021

Příjemci podpory: 

  • Obce
  • Dobrovolné svazky obcí

Podporované činnosti: 

Bezpečnost dopravy

  • Rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení
  • Rekonstrukce, modernizace a výstavba podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice I., II. a III. třídy, místní komunikace, železniční a tramvajovou dráhu, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a navazujících na bezbariérové komunikace pro pěší

Cyklodoprava

  • Výstavba samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem s dopravním značením C8a,b, C9a,b nebo C10a,b, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami
  • Realizace liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru silnic a místních komunikací v podobě vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty, piktogramových koridorů pro cyklisty, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami

Přílohy:

Další dokumenty:

Postupy pro podání v MS2014+

Pozvánka na seminář pro žadatele k výzvě IROP Bezpečnost 01

Seminář se uskuteční v úterý 26.června 2018 od 9 hod. v kanceláři MAS Region Pošembeří. Bližší informace naleznete v přiložené pozvánce.

Příloha:

 

  • Ukončení kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti dne 15.11.2018.
  • Jednání Výběrové komise MAS dne 11.12.2018.
  • Jednání Programového výboru MAS dne 17.1.2019.
  • Předání k závěrečnému ověření na ŘO 22.1.2019.

Dotace MAS

Podpořte region

Číslo humanitárního účtu: 3244297369/0800

PRŮBĚŽNÁ veřejná sbírka na pomoc občanům a subjektům z MAS Pošembeří a z MAS Podlipanska!

Překlad (translations)

Počítáme s vodou

nahoru

Nová zelená úsporám Light

Pomáháme seniorům  a nízkopříjmovým skupinám se získáním dotace v programu www.novazelenausporam.cz

Více zde: informace a kontakty

Nová zelená úsporám

Mobiliář

Stany, pivní sety, dvoupípa, elektrocentrála, aj.

Více zde: informace a kontakty

Pivní sety

INFOABSOLVENT

Integrovaný informační systém o uplatnění absolventů škol (ISA+)

INFOABSOLVENT

Naše aktivity a projekty

Naši partneři a spolupracující organizace

Pošembeří