Menu
Pošembeří

II. výzva - JARO 2010

Strategický plán LEADER II. VÝZVA – JARO 2010

Místní akční skupina (MAS) Region Pošembeří vyhlašuje dnem 24. 3. 2010 v pořadí 2. výzvu k příjmu žádostí pro čerpání prostředků alokovaných na realizaci Strategického plánu LEADER (SPL) „Náš Region“ v rámci 10. kola Programu rozvoje venkova.

Příjem žádostí: od 12. 4. do 14. 4. 2010

 • 12. 4. od 12 do 17 hod.
 • 13. 4.  od 8 do 17 hod.
 • 14. 4.  od 8 do 17 hod.

Místo podání žádostí: kancelář MAS Region Pošembeří, Náměstí Arnošta z Pardubic 56, Český Brod

Způsob podání: projekt bude předložen osobně statutárním zástupcem nebo pověřenou osobou, a to v jednom paré včetně povinných a nepovinných příloh a jednou na CD s žádostí a projektem (osnovou) na předepsaném formuláři MAS

Kontakt:

 • Mgr. Miloslav Oliva, ředitel Region Pošembeří o.p.s., e-mail: leader@posemberi.cz
 • Bc. Michaela Vítková, manager MAS Region Pošembeří o.p.s.,
 • Kancelář MAS, tel.: 314 001 025

Časový harmonogram aktuální výzvy je zveřejněn ZDE


V rámci 2. výzvy budou přijímány žádosti o dotaci pro následující Fiche:

Fiche 1 - NÁŠ DOMOV - atraktivní obce pro bydlení a relaxaci

 • Oprávněný žadatel: obce, svazky obcí, NNO, zájmová sdružení právnických osob, církve a jejich organizace

Fiche 2 - NÁŠ DOMOV – dobré místo pro současný i budoucí život

 • Oprávněný žadatel: obce, svazky obcí, NNO, zájmová sdružení právnických osob, církve a jejich organizace

Fiche 3 - NÁVRAT KE KOŘENŮM - cestou našich předků

 • Oprávněný žadatel: obce, svazky obcí, NNO, zájmová sdružení právnických osob, církve a jejich organizace

Fiche 4 - Příměstský turistický ruch - i za humny je hezky

 • Oprávněný žadatel: Nezemědělské podnikatelské subjekty, pouze pokud mají kratší, než dvouletou historii podnikání v oblasti cestovního ruchu ke dni podání Žádosti o dotaci
 • Zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba, který podniká v zemědělské výrobě

Fiche 5 - Zemědělci (zemědělství ) důležitá součást našeho regionu

 • Oprávněný žadatel: zemědělský podnikatel, podnikatelský subjekt, který je z převážné většiny vlastněn zemědělskými prvovýrobci

Fiche 6 - LES - místo pro všechny

 • Oprávněný žadatel: Právnická osoba hospodařící v lesích, Fyzická osoba hospodařící v lesích, Sdružení s právní subjektivitou hospodařící v lesích, Obec hospodařící v lesích, Svazky obcí hospodařící v lesích

 • Projekt realizovaný v rámci Fiche musí čerpat více než polovinu všech způsobilých výdajů z hlavního opatření/podopatření.
 • V jednom kole příjmu žádostí může žadatel podat v rámci jedné Fiche pouze jednu Žádost o dotaci.
 • Závazná osnova projektu na předepsaném formuláři MAS, přesné znění Fichí, formulář žádosti o dotaci, instruktážní list pro její vyplnění a samostatná příloha č. 9  a související dokumenty jsou k dispozici na webových stránkách MAS www.posemberi.cz/leader.
 • Další informace týkající se osy IV.1.2. LEADER Programu rozvoje venkova najdete na stránkách www.mze.czwww.szif.cz.
 • Předkládané projekty musí být realizovány na území MAS Region Pošembeří (mapa území).
 • Způsobilé výdaje mohou být realizovány po zaregistrování projektu na RO SZIF.
 • Žadatel je povinen předložit Žádost o proplacení způsobilých výdajů nejprve MAS (v termínu nejpozději do 23 měsíců od podpisu dohody) a po kontrole RO SZIF (v termínu stanoveném dohodou, nejpozději však do 24 měsíců od podpisu dohody).
 • Školení pro žadatele proběhne 30. 3. pro Fiche 1, 2, 3 a 31. 3. pro Fiche 4, 5, 6 v Českém Brodě od 12:30h, od 1.4. do 7. 4. 2010 budou probíhat osobní konzultace.

Text II. výzvy - JARO 2010 ke stažení

Dotace MAS

Podpořte region

Číslo humanitárního účtu: 3244297369/0800

PRŮBĚŽNÁ veřejná sbírka na pomoc občanům a subjektům z MAS Pošembeří a z MAS Podlipanska!

Překlad (translations)

Počítáme s vodou

nahoru

Nová zelená úsporám Light

Pomáháme seniorům  a nízkopříjmovým skupinám se získáním dotace v programu www.novazelenausporam.cz

Více zde: informace a kontakty

Nová zelená úsporám

Mobiliář

Stany, pivní sety, dvoupípa, elektrocentrála, aj.

Více zde: informace a kontakty

Pivní sety

INFOABSOLVENT

Integrovaný informační systém o uplatnění absolventů škol (ISA+)

INFOABSOLVENT

Naše aktivity a projekty

Naši partneři a spolupracující organizace

Pošembeří