Menu
Pošembeří

III. výzva - LÉTO 2010

Strategický plán LEADER

 • III. VÝZVA- LÉTO/PODZIM 2010

Místní akční skupina (MAS) Region Pošembeří vyhlašuje dnem 1.6. 2010 v pořadí 3. výzvu k příjmu ţádostí pro čerpání prostředků alokovaných na realizaci Strategického plánu LEADER (SPL) „Náš Region“ v rámci 11. kola Programu rozvoje venkova.

Příjem žádostí: od 6. 9. do 8.9. 2010

 • 6. 9. od 12 do 17 hod.
 • 7. 9. od   8 do 17 hod.
 • 8. 9. od   8 do 17 hod.

Místo podání žádostí:

 • kancelář MAS Region Pošembeří, Náměstí Arnošta z Pardubic 56, Český Brod

Způsob podání: projekt bude předložen osobně statutárním zástupcem nebo pověřenou osobou, a to v jednom paré včetně povinných a nepovinných příloh a jednou na CD s žádostí a projektem (osnovou) na předepsaném formuláři MAS

Kontakt:

 • Mgr. Miloslav Oliva, ředitel Region Pošembeří o.p.s., e-mail: leader@posemberi.cz
 • Bc. Michaela Vítková, manager MAS Region Pošembeří o.p.s.,
 • Kancelář MAS, tel.: 314 001 025

Časový harmonogram aktuální výzvy je zveřejněn ZDE


V rámci 2. výzvy budou přijímány ţádosti o dotaci pro následující Fiche:

Fiche 2 - NÁŠ DOMOV – dobré místo pro současný i budoucí život

 • Oprávněný žadatel: obce, svazky obcí, NNO, zájmová sdružení právnických osob, církve a jejich organizace

Fiche 3 - NÁVRAT KE KOŘENŮM - cestou našich předků

 • Oprávněný žadatel: obce, svazky obcí, NNO, zájmová sdružení právnických osob, církve a jejich organizace

Fiche 4 - Příměstský turistický ruch - i za humny je hezky

 • Oprávněný žadatel: Nezemědělské podnikatelské subjekty, pouze pokud mají kratší, než dvouletou historii podnikání v oblasti cestovního ruchu ke dni podání Žádosti o dotaci.
 • Zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba, který podniká v zemědělské výrobě.

Fiche 5 - Zemědělci (zemědělství ) důleţitá součást našeho regionu

 • Oprávněný žadatel: zemědělský podnikatel, podnikatelský subjekt, který je z převážné většiny vlastněn zemědělskými prvovýrobci

Fiche 7 - Vzdělávání napříč generacemi i regionem

 • Oprávněný žadatel: obce, svazky obcí, NNO

Projekt realizovaný v rámci Fiche musí čerpat více neţ polovinu všech způsobilých výdajů z hlavního opatření/podopatření.

 • V jednom kole příjmu žádostí může žadatel podat v rámci jedné Fiche pouze jednu Žádost o dotaci.
 • Závazná osnova projektu na předepsaném formuláři MAS, přesné znění Fichí, formulář Žádosti o dotaci, instruktážní list pro její vyplnění a samostatná příloha č. 9 a související dokumenty jsou k dispozici na webových stránkách MAS www.posemberi.cz/leader.
 • Další informace týkající se osy IV.1.2. LEADER Programu rozvoje venkova najdete na stránkách www.mze.czwww.szif.cz.
 • Předkládané projekty musí být realizovány na území MAS Region Pošembeří (viz. mapa území).
 • Způsobilé výdaje mohou být realizovány po zaregistrování projektu na RO SZIF.
 • Žadatel je povinen předložit Žádost o proplacení způsobilých výdajů nejprve MAS (v termínu nejpozději do 23 měsíců od podpisu dohody) a po kontrole RO SZIF (v termínu stanoveném dohodou, nejpozději však do 24 měsíců od podpisu dohody).
 • Školení pro žadatele proběhne 22. 6. pro Fiche 2, 3, 7 a 23.6. pro Fiche 4, 5, v Českém Brodě od 12:30 h. Od 12.7. do 30.7. 2010 budou probíhat osobní konzultace.

Text III. výzvy - LÉTO/PODZIM 2010 ke stažení

Dotace MAS

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9
1
10 11 12 13
1
14
15 16 17 18
1
19 20
2
21
22 23 24 25 26 27
1
28
29 30 1 2 3 4 5

Podpořte region

Číslo humanitárního účtu: 3244297369/0800

PRŮBĚŽNÁ veřejná sbírka na pomoc občanům a subjektům z MAS Pošembeří a z MAS Podlipanska!

Překlad (translations)

Počítáme s vodou

nahoru

Nová zelená úsporám Light

Pomáháme seniorům  a nízkopříjmovým skupinám se získáním dotace v programu www.novazelenausporam.cz

Více zde: informace a kontakty

Nová zelená úsporám

Mobiliář

Stany, pivní sety, dvoupípa, elektrocentrála, aj.

Více zde: informace a kontakty

Pivní sety

INFOABSOLVENT

Integrovaný informační systém o uplatnění absolventů škol (ISA+)

INFOABSOLVENT

Naše aktivity a projekty

Naši partneři a spolupracující organizace

Pošembeří