Menu
Pošembeří

2. Výzva - Vzdělávání

Výzva MAS Region Pošembeří:

MAS Region Pošembeří o.p.s. jako nositel strategie komunitně vedeného

místního rozvoje „SCLLD pro území MAS Region Pošembeří na období 2014 – 2020“

vyhlašuje

2. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

s názvem

„2.výzva MAS Region Pošembeří – IROP - VZDĚLÁVÁNÍ 02“

č. výzvy 180/06_16_075/CLLD_16_02_022

VE VAZBĚ NA VÝZVU ŘO IROP Č. 68 ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD“

http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-68-Zvysovani-kvality-a-dostupnosti-Infrast

MAS Region Pošembeří vyhlašuje dne 20.6. 2018  2.výzvu IROP na „VZDĚLANÝ REGION“

Informace o výzvě:

Informace o výzvě:
Vyhlášení výzvy 20. 6. 2018 ve 14:00 hod.
Ukončení příjmu žádostí výzvy:  14. 12. 2018 ve 14:00 hod.
Celková alokace:  19 465 600 Kč
Minimální výdaje: 100 000 Kč
Maximální výdaje:  5 000 000 Kč
Časová způsobilost:  1. 1. 2014  - 31. 12. 2021

Příjemci podpory: 

Společné pro všechny aktivity

 • organizace zřizované nebo zakládané kraji
 • obce
 • organizace zřizované nebo zakládané obcemi
 • nestátní neziskové organizace
 • církve
 • církevní organizace

Aktivita Infrastruktura základních škol

 • školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání - ZŠ
 • další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit

Aktivita Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

 • školy a školská zařízení v oblastizákladníhovzdělávání
 • další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit

Podporované činnosti: 

Aktivita Infrastruktura základních škol

 • stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí
 • rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.)
 • nákup pozemků a staveb (nemovitostí)
 • pořízení vybavení budov a učeben
 • pořízení kompenzačních pomůcek
 • zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu

Podpora může být poskytnuta na podporu infrastruktury škol a školských zařízení pro základní vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zapsaných v Rejstříku škol a školských zařízení k datu vyhlášení výzvy MAS ve vazbě na:

 • klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory);
 • budování bezbariérovosti škol.

Projektové záměry musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání.                

Aktivita Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

 • přístavby, nástavby a stavební práce spojené s vybudováním infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání
 • rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.)
 • nákup pozemků a staveb (nemovitostí)
 • pořízení vybavení budov a učeben
 • pořízení kompenzačních pomůcek

Podpora může být poskytnuta pouze ve vazbě na klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).

Projektové záměry musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání nebo s Krajským akčním plánem vzdělávání.

Přílohy:

Další dokumenty :

Postupy pro podání v MS2 14+

Pozvánka na školení pro žadatele k výzvě IROP VZDĚLÁVÁNÍ 02

Seminář se uskuteční v úterý 26.června 2018 od 10 hod. v kanceláři MAS Region Pošembeří.

Bližší informace naleznete v přiložené pozvánce.

Příloha:

 

 • Ukončení kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti dne 30.1.2019.
 • Jednání Výběrové komise MAS dne 26.2.2019.
 • Jednání Programového výboru MAS dne 28.3.2019.
 • Předání k závěrečnému ověření na ŘO 29.3.2019

Dotace MAS

Podpořte region

Číslo humanitárního účtu: 3244297369/0800

PRŮBĚŽNÁ veřejná sbírka na pomoc občanům a subjektům z MAS Pošembeří a z MAS Podlipanska!

Překlad (translations)

Počítáme s vodou

nahoru

Nová zelená úsporám Light

Pomáháme seniorům  a nízkopříjmovým skupinám se získáním dotace v programu www.novazelenausporam.cz

Více zde: informace a kontakty

Nová zelená úsporám

Mobiliář

Stany, pivní sety, dvoupípa, elektrocentrála, aj.

Více zde: informace a kontakty

Pivní sety

INFOABSOLVENT

Integrovaný informační systém o uplatnění absolventů škol (ISA+)

INFOABSOLVENT

Naše aktivity a projekty

Naši partneři a spolupracující organizace

Pošembeří