Menu
Pošembeří

4. výzva KULTURA - PAMÁTKY

Kultura

Programový rámec IROP - KULTURA.pdf (601.09 kB)

4. výzva MAS Region Pošembeří - KULTURA - PAMÁTKY (300.64 kB)

Termín vyhlášení 18. 9. 2023 ve 12:00 hod.
Příjem projektových záměrů

od 18. 9. 2023 od 12:00 hod.

do 30. 11. 2023 do 12:00 hod.

Alokace výzvy (CZV = celkové způsobilé výdaje) 375.000 Kč
Výše CZV na projekt

min. výše 300.000 Kč

max. výše 375.000 Kč

Školení

pondělí 25.9.2023 v 11:00 hod – kancelář MAS Region Pošembeří – náměstí Arnošta z Pardubic č. 25, Český Brod

individuální konzultace

Ukončení administrativní kontroly 22. 12. 2023
Jednání Výběrové komise MAS 15. 1. 2024
Jednání Programového výboru MAS 16. - 19. 1. 2024 (hlasování per rollam)
 • KULTURA – peníze přes MAS (80%) 300.000,- Kč + státní rozpočet (15%) 56.250,- Kč + spoluúčast (5%) 18.750,- Kč, tedy CZV 375.000,- Kč.
 • KULTURA – památky a muzea – my nemáme muzea – máme pouze památky.

https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/70vyzvairop

Seminář ŘO jak k výzvě památky (70), tak k výzvě knihovny(114)

https://irop.mmr.cz/cs/zadatele-a-prijemci/kalendar-akci/seminare-irop-21-27/70-114-vyzva-pamatky-muzea-knihovny-clld-17072023

KULTURA – knihovny – máme knihovny

https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/114vyzvairop

 

Aktivita „Revitalizace kulturních památek“

Památka musí být zapsána v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pouze jako nemovitá kulturní památka. Toto bude ověřováno v Památkovém katalogu (www.pamatkovykatalog.cz).

 • revitalizace kulturních památek;
 • expozice;
 • depozitáře;
 • technické zázemí;
 • návštěvnická a edukační centra;
 • restaurování, vybavení pro konzervaci a restaurování;
 • evidence a dokumentace mobiliárních fondů;
 • parkoviště u památek – max. 10 % celkových způsobilých výdajů.

Oprávnění žadatelé

 • vlastníci památek
 • subjekty s právem hospodaření

Součástí projektu musí být zpřístupnění podpořené památky nebo její části.

 

Aktivita: „Rekonstrukce a vybavení obecních profesionálních knihoven“

Projekt je zaměřen na obecní profesionální knihovnu.

Obecní profesionální knihovna – knihovna provozovaná příslušným orgánem obce s pracovním úvazkem knihovníka vyšším než 15 hodin týdně.

 • rekonstrukce knihoven, včetně nové výstavby;
 • návštěvnické a technické zázemí;
 • zařízení pro digitalizaci a aplikační software;
 • technické vybavení knihoven.

Projekt je zaměřen na obecní profesionální knihovnu.

Obecní profesionální knihovna – knihovna provozovaná příslušným orgánem obce s pracovním úvazkem knihovníka vyšším než 15 hodin týdně.

Oprávnění žadatelé

 • Obce
 • Organizace zřizované nebo zakládané obcemi

Proces projektu má tyto kroky:

 • Vyhlášení výzvy MAS na předkládání projektových záměrů (mimo systém)
 • Předložení projektového záměru na MAS
 • Projednání souboru projektových záměrů na Výběrovém orgánu MAS
 • Předložení souboru projektových záměru Výběrovým orgánem MAS na Rozhodovací orgán MAS
 • Vytvoření souboru projektových záměrů, který splnil/nesplnil kritéria MAS pro výběr na Rozhodovací orgán MAS
 • Rozhodovací orgán MAS vydá vyjádření o souladu/nesouladu projektového záměru s PR IROP
 • Předložení žádosti o podporu do MS 21+ žadatelem do výzvy ŘO IROP
 • Hodnocení ŽoP na Centru pro regionální rozvoj
 • Vydání právního aktu žadateli Řídicím orgánem IROP

Přílohy MAS - KULTURA - PAMÁTKY:

Přílohy ŘO IROP:

https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/70vyzvairop

Dotace MAS

Podpořte region

Číslo humanitárního účtu: 3244297369/0800

PRŮBĚŽNÁ veřejná sbírka na pomoc občanům a subjektům z MAS Pošembeří a z MAS Podlipanska!

Překlad (translations)

Počítáme s vodou

nahoru

Nová zelená úsporám Light

Pomáháme seniorům  a nízkopříjmovým skupinám se získáním dotace v programu www.novazelenausporam.cz

Více zde: informace a kontakty

Nová zelená úsporám

Mobiliář

Stany, pivní sety, dvoupípa, elektrocentrála, aj.

Více zde: informace a kontakty

Pivní sety

INFOABSOLVENT

Integrovaný informační systém o uplatnění absolventů škol (ISA+)

INFOABSOLVENT

Naše aktivity a projekty

Naši partneři a spolupracující organizace

Pošembeří