Menu
Pošembeří

8. Výzva - Bezpečnost dopravy, cyklodoprava

Výzva MAS Region Pošembeří:

MAS Region Pošembeří o.p.s. jako nositel strategie komunitně vedeného

místního rozvoje „SCLLD pro území MAS Region Pošembeří na období 2014 – 2020“

vyhlašuje

8. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

s názvem

„MAS Region Pošembeří – IROP – Bezpečnost 01“

číslo výzvy: 638/06_16_038/CLLD_16_02_022

v rámci nadřazené výzvy:

53. výzva IROP - UDRŽITELNÁ DOPRAVA - UDRŽITELNÁ DOPRAVA -  INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 4.1

Věcné zaměření:  Bezpečnost dopravy, Cyklodoprava
Oprávnění žadatelé: Obce, Dobrovolné svazky obcí
Plánované zahájení příjmu žádostí:    29.09.2021  14:00:00
Plánované ukončení příjmu žádostí:     15.12.2021  14:00:00
Předpokládaná alokace výzvy: 4.134.190,60 Kč
Výše způsobilých nákladů:

minimální výše CZV na projekt 100.000,- Kč

maximální výše CZV na projekt 2.764.762,- Kč

Míra podpory/spoluúčast %: 95/5
Časová způsobilost nákladů:   1.1.2014 - 30.6.2023

 

Příjemci podpory: 

  • Obce
  • Dobrovolné svazky obcí

Podporované činnosti:

Bezpečnost dopravy

  • Rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení
  • Rekonstrukce, modernizace a výstavba podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice I., II. a III. třídy, místní komunikace, železniční dráhu, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a navazujících na bezbariérové komunikace pro pěší

Cyklodoprava

  • Výstavba samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem s dopravním značením C8a,b, C9a,b nebo C10a,b, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami
  • Realizace liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru silnic a místních komunikací v podobě vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty, piktogramových koridorů pro cyklisty, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami

(Výzva se bude řídit stejnými pravidly a vyžadovat stejné přílohy

jako 7. Výzva IROP_DOPRAVA_Pošembeří

https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy/seznam/vyzva-c-53-udrzitelna-doprava-integrovane-projekty )

Přílohy:

Další dokumenty:

Postupy pro podání v MS2014+

Pozvánka na seminář pro žadatele k 8. výzvě IROP Bezpečnost 01

Seminář se uskuteční v úterý 19. října 2021 od 9,30 hod. v kanceláři MAS Region Pošembeří. Bližší informace naleznete v přiložené pozvánce.

Příloha:

 

  • Ukončení kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti dne 2.2.2022.
  • Jednání Výběrové komise MAS dne 24.2.2022.
  • Jednání Programového výboru MAS dne 4.4. - 7.4.2022
  • Předání k závěrečnému ověření na ŘO 8.4.2022

Dotace MAS

Podpořte region

Číslo humanitárního účtu: 3244297369/0800

PRŮBĚŽNÁ veřejná sbírka na pomoc občanům a subjektům z MAS Pošembeří a z MAS Podlipanska!

Překlad (translations)

Počítáme s vodou

nahoru

Nová zelená úsporám Light

Pomáháme seniorům  a nízkopříjmovým skupinám se získáním dotace v programu www.novazelenausporam.cz

Více zde: informace a kontakty

Nová zelená úsporám

Mobiliář

Stany, pivní sety, dvoupípa, elektrocentrála, aj.

Více zde: informace a kontakty

Pivní sety

INFOABSOLVENT

Integrovaný informační systém o uplatnění absolventů škol (ISA+)

INFOABSOLVENT

Naše aktivity a projekty

Naši partneři a spolupracující organizace

Pošembeří