Menu
Pošembeří

PRV

Program rozvoje venkova

Výzvy MAS Region Pošembeří v PRV:

Programový rámec PRV od prosince 2021 (Dodatek č. 3 k SCLLD)

Programový rámec PRV od ledna 2020 (Dodatek č. 1 k SCLLD)

Programový rámec PRV do 31.12.2019

Registrace Portál farmáře 

Pravidla a ostatní dokumenty k PRV

Dokumenty k Veřejným zakázkám (VŘ, CM)

MÍRA PODPORY - DOTACE:

25 - 100 % dle velikosti podniku

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE:

min. 50 ti. Kč / max. 5 mil. Kč

PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI (ŽoD):

 

  • přes Portál Farmáře
  • elektronická i papírová podoba
  • elektronický podpis

FICHE (OPATŘENÍ):

Fiche č. 07 - PODPORA MÍSTNÍHO ZEMĚDĚLSTVÍ

Alokace: 10 087 200 Kč
Míra podpory: 50%, mladý zemědělec +10%
 

Fiche č. 08 - ZPRACOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKCE  A  JEJÍ UVÁDĚNÍ NA TRH

Alokace: 1 540 000 Kč
Míra podpory: 35% SP, 45% MaMP, 50% příl. “I“ EU

 

Fiche č. 09 - ROZVOJ AGROTURISTIKY A INVESTICE DO ROZVOJE NEZEMĚDĚLSKÝCH ČINNOSTÍ

Alokace: 4 567 181 Kč
Míra podpory: 25% VP, 35% SP, 45% MaMP

 

Fiche č. 10 - NEPRODUKTIVNÍ INVESTICE V LESÍCH

Alokace: 1 669 619 Kč
Míra podpory: 100%

 

Fiche č. 14 - ZÁKLADNÍ SLUŽBY A OBNOVA VESNIC

Alokace: 4 619 200 Kč
Míra podpory: 80%

 

PŘÍJEMCE DOTACE PRO FICHE 7, 8, 9:

Zemědělský podnikatel tzn. fyzická nebo právnická osoba, která podniká v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.

PŘÍJEMCE DOTACE PRO FICHI 14:

Zejména obce, svazky obcí, případně jejich příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, církve apod. dle specifikace jednotlivých oblastí.

PODPOROVANÉ AKTIVITY PRO FICHE 7, 8, 9:

  • investice do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou výrobu
  • investice do zemědělských staveb a technologií pro rostlinnou výrobu a školkařskou produkci
  • investice do pořízení  mobilních strojů pro zemědělskou výrobu.
  • investice do pořízení peletovacích zařízení pro vlastní spotřebu v zemědělském podniku; v rámci této Fiche nelze podpořit investice pro živočišnou výrobu týkající se včel a rybolovu
  • investice pro rostlinnou výrobu se nesmí týkat obnovy nosných konstrukcí vinic, oplocení vinic a oplocení sadů
  • podpora nemůže být poskytnuta na pořízení kotlů na biomasu
ODPOROVANÉ OBLASTI PRO FICHI 14:
    a) Veřejná prostranství v obcích
    b) Mateřské a základní školy
    c) Hasičské zbrojnice
    d) Obchody pro obce
    e) Vybrané kulturní památky
    f) Kulturní a spolková zařízení vč. knihoven
    g) Stezky
    h) Muzea a expozice pro obce

Dotace MAS

Podpořte region

Číslo humanitárního účtu: 3244297369/0800

PRŮBĚŽNÁ veřejná sbírka na pomoc občanům a subjektům z MAS Pošembeří a z MAS Podlipanska!

Překlad (translations)

Počítáme s vodou

nahoru

Nová zelená úsporám Light

Pomáháme seniorům  a nízkopříjmovým skupinám se získáním dotace v programu www.novazelenausporam.cz

Více zde: informace a kontakty

Nová zelená úsporám

Mobiliář

Stany, pivní sety, dvoupípa, elektrocentrála, aj.

Více zde: informace a kontakty

Pivní sety

INFOABSOLVENT

Integrovaný informační systém o uplatnění absolventů škol (ISA+)

INFOABSOLVENT

Naše aktivity a projekty

Naši partneři a spolupracující organizace

Pošembeří