Menu
Pošembeří

3. Výzva - Podpora pro mikro, malé a střední podniky

Region Pošembeří o.p.s. jako nositel „Strategie komunitně vedeného
místního rozvoje pro Region Pošembeří na období 2021 – 2027“
vyhlašuje
3. výzvu MAS Region Pošembeří OP TAK – Podpora pro mikro, malé a střední podniky
k předkládání projektových záměrů v rámci
Operačního programu technologie a aplikace pro konkurenceschopnost prostřednictvím místních akčních skupin
VAZBA NA VÝZVU ŘO: Technologie pro MAS (CLLD) – výzva I.
IDENTIFIKACE VÝZVY
Operační program OPERAČNÍHO PROGRAMU TECHNOLOGIE A APLIKACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2021–2027
Cíl politiky 1. Konkurenceschopnější a inteligentnější Evropa díky podpoře inovativní a inteligentní ekonomické transformace a regionálního propojení IKT
Priorita Priorita 2 - Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti MSP
Specifický cíl OP TAK 2.1 Posilování udržitelného růstu a konkurenceschopnosti malých a středních podniků a vytváření pracovních míst v malých a středních podnicích, mimo jiné prostřednictvím produktivních investic
Číslo výzvy ŘO OP TAK dle MS2021+ 01_23_026
Číslo a název výzvy MAS 3. výzva MAS Region Pošembeří OP TAK – Podpora pro mikro, malé a střední podniky
Opatření integrované strategie MAS Region Pošembeří 4.1.1 Rozvoj podnikatelské infrastruktury a podpora ekologicky šetrných způsobů a technologií pro podnikání
Druh výzvy Kolová
TERMÍNY
Datum a čas vyhlášení výzvy MAS 25. 6. 2024, od 14:00 hod.
Datum a čas zahájení příjmu záměrů mimo MS21+ (tj. na MAS) 25. 6. 2024, od 14:00 hod.

Datum a čas ukončení příjmu záměrů mimo MS21+ (tj. na MAS)

30. 9. 2024, do 14:00 hod.
Způsobilost výdajů
 • Věcná způsobilost - Výdaj splňuje pravidla programu, Výzvy a Rozhodnutí o poskytnutí dotace vč. relevantních příloh;
 • Přiměřenost /hospodárnost, účelnost, efektivnost/;
 • Časová způsobilost vzniká nejdříve dnem, kdy bude podána žádost o podporu do aplikace IS KP21+.;
Nejzazší datum ukončení realizace projektu

30. 6. 2026

Realizace nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu v MS21+.

Doporučené ukončení realizace projektu 30. 6. 2025
Termín konzultace a seminář pro žadatele (kancelář MAS v Č. Brodě, nám.  A. z Pardubic č. 25)

Konzultace: průběžně po předchozí dohodě

PODPORA
Celková částka dotace pro výzvu MAS 1.691.419,07 Kč
Celková částka celkových způsobilých výdajů (CZV) 3.382.838,14 Kč
Míra podpory 50 %
Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu

Minimální výše celkových způsobilých výdajů (CZV) na jeden projekt je 250 000,- Kč.

Maximální výše celkových způsobilých výdajů je stanovena    na 2 000 000 Kč (přímé náklady) a na 2 140 000 Kč (v případě využití maximální výše přímých nákladů, 140 000 Kč budou tvořit nepřímé náklady).

Forma podpory Dotace – ex-post financování
Typ podporovaných projektů Integrovaný projekt
Odkaz na Obecná a Specifická pravidla výzvy ŘO IROP

Žadatel se musí řídit Obecnými pravidly OP TAK:

https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/spolecne-prilohy-dotacnich-programu-op-pik/2023/4/Pravidla-pro-zadatele-a-prijemce---obecna-cast_ciste_platnost-kveten-2023.pdf

Žadatel se musí řídit Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce výzvy:

https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/spolecne-prilohy-dotacnich-programu-op-pik/2023/4/Pravidla-pro-zadatele-a-prijemce---obecna-cast_ciste_platnost-kveten-2023.pdf

Území realizace Místo realizace projektu musí ležet v územní působnosti MAS Region Pošembeří.
Základní požadavky na žadatele o podporu

Žadatel o podporu/projektu musí ke dni podání Žádosti o podporu do MS ISKP 21+ (dále jen MS21+) splňovat následující podmínky.

Žadatel:

a) Je podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba, která má přidělené české IČ a je oprávněna k podnikání;

b) Je oprávněn k podnikání v ekonomické činnosti, ve které je projekt realizován;

c) Uvedl údaje v rozsahu požadovaném dle § 14, odst. 3, písm. e) zákona č. 218/2000 Sb., Zákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen ZoRP), ve znění pozdějších předpisů:

 • v MS 21+ zapsal informace o identifikaci osob jednajících jménem žadatele s uvedením, zda tyto jednají jako jeho statutární orgán, nebo zda tyto osoby jednají na základě udělené plné moci;
 • má zapsány skutečné majitele právnické osoby podle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (splnění podmínky ověří ZS);
 • v MS 21+ zapsal informace o identifikaci osob, v nichž má podíl, a o výši tohoto podílu;

d) Podle svého čestného prohlášení není v likvidaci;

e) Podle svého čestného prohlášení je registrován jako poplatník daně z příjmu v ČR, a to nepřetržitě nejméně po dobu dvou zdaňovacích období předcházejících datu podání žádosti o podporu;
Podmínky, které musí žadatel splnit nejpozději ke dni vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace

a) Je malý a střední podnik podle definice v Příloze I Nařízení Komise (EU) č. 651/2014, obecné nařízení o blokových výjimkách;

b) Plní povinnosti dle zákona č. 563/1991 Sb., zákona o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zejména povinnost zveřejnit účetní závěrku v příslušném rejstříku ve smyslu zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Tento odstavec se týká jen těch subjektů, které takové povinnosti mají zákonem uloženy. ŘO provede kontrolu dodržování této povinnosti za poslední dvě uzavřená účetní období. V případě subjektů, které nemají tuto povinnost stanovenou zákonem za celé toto období, bude její plnění kontrolováno za období, za které mají tuto povinnost stanovenou;

c) Nemá formu společnosti s ručením omezeným, kde je k podílu (podílům) společníka (společníků) vydán kmenový list podle § 137 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů;

d) Rozhodnutí nebude vydáno v případě, že:

 • žadatel je ve střetu zájmů dle ust. § 4c zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů;
 • se na žadatele vztahují sankční předpisy vydané v souvislosti s protiprávní činností Ruska vůči Ukrajině;
 • byl na majetek žadatele prohlášen konkurz (způsob řešení úpadku). Pokud je v případě úpadku soudem povolena reorganizace, která je podnikem splněna, nenahlíží se na podnik jako na podnik v úpadku, a podmínka pro poskytnutí dotace je tak splněna;
 • byl žadateli, je-li právnickou osobou, pravomocně uložen trest zákazu přijímání dotací a subvencí;
 • vůči žadateli byl vystaven inkasní příkaz v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise o protiprávní podpoře a její neslučitelnosti s vnitřním trhem, který dosud nebyl splacen;
 • žadatel nesplňuje požadavek na trestní bezúhonnost (vztahuje na členy statuárních orgánů žadatele, právnickou osobu – žadatele a fyzickou osobu – žadatele).
VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ
Věcné zaměření výzvy Podpora MSP prostřednictvím pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení, SW řešení, IT infrastruktury a služeb.
Podporované aktivity

Pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury, dále pořízení výrobních strojů a zařízení, které nejen zvýší technologickou úroveň MSP a jejich konkurenceschopnost, ale také digitalizaci a automatizaci výroby a zefektivní poskytování služeb nebo vytvoří podmínky pro jejich zavedení.

a) Robotizace, automatizace, digitalizace ve smyslu implementace výrobních a nevýrobních technologií v podniku, prostřednictvím jejichž nákupu dojde k integraci robotizované manipulace (manipulátory, robotické ruky, automatické sklady, dopravníky, automatické zásobníky nástrojů atd.), automatizace vnitřních výrobních či nevýrobních procesů podniku za využití počítačových systémů (komunikační API, systémová automatizace atd.) a digitalizace vnitropodnikových procesů či vývoje produktu (CAD/CAM, systémy skladového hospodářství – WMS, EDI, ERP, MES, MIS, APS, nadstandartní moduly již implementovaných podnikových IS atd.), které vytvoří funkční propojený celek umožňující efektivnější řízení výroby a dalších vnitropodnikových procesů spolu s celkovým chodem podniku;

b) E-shop a cloudové služby ve smyslu pořízení moderních webových stránek s internetovým obchodem, který bude integrovaný se skladovým hospodářstvím (případně s jinými systémy poskytujícími data o výrobě, termínu dodání atd.), nebo pronájmu služeb či programů, které umožňují přístup k výpočetním zdrojům (např. vizualizační platformy, výpočetní kapacita pro komplikované operace a další, nejedná se však o cloud ve smyslu uložiště) prostřednictvím internetu;

c) Komunikační infrastruktura, identifikační infrastruktura a výpočetní technika ve smyslu zajištění vnitropodnikové konektivity (aktivní a pasivní prvky sítě, komunikační převodníky, instalační materiál atd.) a související zajištění kybernetické bezpečnosti (náklady na opatření zabezpečení IT), případně implementace technologií sloužících pro identifikaci prvků systému (stroje, nástroje, výrobky, materiál či pracovníci) prostřednictvím pořízení potřebných zařízení (např. čárové či QR kódy, čtečky, RFID, CCID, přenosné terminály/tablety atd.), nebo zajištění IT vybavení potřebného pro bezvadný provoz a implementaci nových systémů.

Výběrem jedné nebo více z předcházejících aktivit musí dojít k naplnění podmínek výrazného posunu v dané oblasti, a to zejména tím, že bude pro žadatele znamenat nové či rozšířené řešení.

Indikátory

Povinné k výběru:

 • 107002 Přidaná hodnota
 • 107031 Podniky s vyšším obratem
 • 107501 Obrat
 • 101022 Podniky podpořené granty

Povinné k naplnění:

 • 243010 Počet instalovaných technologií
   
NÁLEŽITOSTI ZÁMĚRU PŘEDLOŽENÉHO MAS MIMO IS KP21+
Náležitosti záměru
 1. Vyplněný a elektronicky podepsaný Formulář zpracovaného PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU - vzor je přílohou č. 1 výzvy MAS.
 2. Plná moc ve formátu .pdf (je-li relevantní) – plná moc nemusí být ověřená a může být podepsána elektronicky i ručně.
 3. Vyplněný a elektronicky podepsaný FORMULÁŘ PROVĚŘENÍ ZÁSADY DNSH (zásady „významně nepoškozovat“) – vzor je přílohou č. 5 výzvy MAS
 4. Dvě INDIKATIVNÍ NABÍDKY od dodavatelů
 5. Další přílohy relevantní pro věcné hodnocení, pokud žadatel chce sdělit další informace nad rámec povinných informací ve formuláři záměru. Tyto další přílohy je nutné odevzdat spolu s formulářem projektového záměru.
DALŠÍ DETAILY VÝZVY
Provádění změn výzvy

MAS Region Pošembeří není oprávněn provádět změny ve výzvě: jedinou změnou může být prodloužení vyhlášené výzvy a prodloužení termínu pro příjem projektových záměrů. Změna musí být zveřejněna na webových stránkách.

Podmínky pro případnou změnu výzvy jsou uvedeny v Obecných pravidlech a dále v „Interních postupech pro vyhlašování výzev, administraci, hodnocení a výběr projektových záměrů v rámci implementace programového rámce IROP/OP TAK pro období 21+“, které jsou zveřejněny na:

e_download.php?file=data/editor577cs_1.pdf&original=1a_Interni_postupy_IROP_OP%20TAK_2021_2027_zmena_c1.pdf

Změny ve výzvě se nevztahují na žádosti o podporu, které již žadatelé podali.

V kolové výzvě jsou změny možné pouze na základě změn metodiky nebo legislativy.

Způsob hodnocení projektů

Po ukončení výzvy provádí kancelář MAS administrativní kontrolu projektových záměrů.

Věcné hodnocení projektových záměrů provádí Výběrová komise MAS Region Pošembeří, povinný výběrový orgán.

Programový výbor MAS Region Pošembeří, povinný rozhodovací orgán, vybírá projektové záměry, kterým bude vydáno Vyjádření o souladu se SCLLD MAS Region Pošembeří. Toto vyjádření je povinnou součástí žádosti o podporu, kterou nositelé vybraných projektových záměrů následně zpracují v MS21+.

Minimální bodová hranice pro splnění věcného hodnocení je 40 bodů.

Postup hodnocení projektových záměrů je uveden v „Interních postupech pro vyhlašování výzev, administraci, hodnocení a výběr projektových záměrů v rámci implementace programového rámce IROP/OP TAK pro období 21+“, které jsou zveřejněny na:

e_download.php?file=data/editor/577cs_1.pdf&original=1a_Interni_postupy_IROP_OP%20TAK_2021_2027_zmena_c1.pdf

Po výběru projektových záměrů ze strany MAS následuje podání žádosti o podporu do ŘO, a to prostřednictvím IS KP21+.   Hodnocení   žádostí   o   podporu   je v kompetenci Agentury pro podnikání a informace (API) a řídí se modelem hodnocení, který je zveřejněn na:

https://www.agentura-api.org/wp-content/uploads/2023/04/priloha-c.-1-model-hodnoceni.pdf

Žadatel má možnost podat žádost o přezkum hodnocení. Postup pro tento případ je uveden v „Interních postupech pro vyhlašování výzev, administraci, hodnocení a výběr projektových záměrů v rámci implementace programového rámce IROP/OP TAK  pro období 21+“, které jsou zveřejněny na:

e_download.php?file=data/editor/577cs_1.pdf&original=1a_Interni_postupy_IROP_OP%20TAK_2021_2027_zmena_c1.pdf

Kritéria pro výběr projektů Kritéria pro věcné hodnocení projektových záměrů jsou přílohou č. 3 této výzvy.
Další specifika výzvy

Pro jednoho žadatele (jedno IČ) o podporu (předkladatele projektového záměru) je omezen počet podaných projektových záměrů na jeden. Pokud podá jeden žadatel (jedno IČ) do této výzvy více projektových záměrů, bude do administrativní kontroly a hodnocení zařazen projektový záměr, který byl podán nejdříve. Ostatní projektové záměry stejného žadatele (stejné IČ) budou vyřazeny.

Forma a způsob podání záměru na MAS mimo MS21+ Projektový záměr ve formátu PDF vč. všech povinných příloh se podává prostřednictvím datové schránky MAS Region Pošembeří: pqhzu52
Kontakty pro poskytování informací ze strany MAS

Mgr. Miloslav Oliva, manager OP TAK

oliva@posemberi.cz

Ing. Šárka Pučálková, vedoucí pracovník CLLD

pucalkova@posemberi.cz
Pravidla, podklady, dokumentace

Dokumentace výzvy ŘO OP TAK je přístupná na:

https://www.agentura-api.org/cs/podporovane-aktivity-optak/technologie-pro-mas-optak/technologie-pro-mas-clld-vyzva-i/

Dokumentace Výzvy MAS Region Pošembeří je přístupná na:

OP TAK - Oficiální stránky Pošembeří (posemberi.cz)

Seznam příloh výzvy

Dotace MAS

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13
2
14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Podpořte region

Číslo humanitárního účtu: 3244297369/0800

PRŮBĚŽNÁ veřejná sbírka na pomoc občanům a subjektům z MAS Pošembeří a z MAS Podlipanska!

Překlad (translations)

Počítáme s vodou

nahoru

Nová zelená úsporám Light

Pomáháme seniorům  a nízkopříjmovým skupinám se získáním dotace v programu www.novazelenausporam.cz

Více zde: informace a kontakty

Nová zelená úsporám

Mobiliář

Stany, pivní sety, dvoupípa, elektrocentrála, aj.

Více zde: informace a kontakty

Pivní sety

INFOABSOLVENT

Integrovaný informační systém o uplatnění absolventů škol (ISA+)

INFOABSOLVENT

Naše aktivity a projekty

Naši partneři a spolupracující organizace

Pošembeří