Menu
Pošembeří

6. Výzva - Sociální služby, komunitní centra 03a

Výzva MAS Region Pošembeří:

MAS Region Pošembeří o.p.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS Region Pošembeří na období 2014 – 2020“ VYHLÁŠUJE:

„6.výzvu MAS Region Pošembeří - IROP - SOCIÁLNÍ SLUŽBY, KOMUNITNÍ CENTRA  03a“

číslo výzvy 226/06_16_072/CLLD_16_02_022

VE VAZBĚ NA VÝZVU ŘO IROP Č. 62 "SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD“

http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-62-Socialni-infrastruktura-integrovane-pro

Informace o výzvě:

Informace o výzvě
Vyhlášení výzvy: 13. 6. 2019 ve 14:00 hod.
Ukončení příjmu žádostí výzvy: 16. 9. 2019 ve 14:00 hod.
Celková alokace: 6.120.220,- Kč
Minimální výdaje: 100.000,- Kč
Maximální výdaje: 5.000.000,- Kč
Časová způsobilost: 1. 1. 2014 - 30. 6. 2023

Příjemci podpory:

 • obce
 • nestátní neziskové organizace
 • organizace zřizované nebo zakládané obcemi
 • dobrovolné svazky obcí
 • organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí

Podporované činnosti:

Aktivita Rozvoj sociálních služeb

 • nákup objektů, zařízení a vybavení a stavební úpravy, vytvářející podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami
 • vybudování zázemí pro terénní služby
 • vybudování zázemí pro realizační činnosti v ambulantní skupinové formě terénních služeb sociální prevence či odborného sociálního poradenství (viz bod 3.2.2. Způsobilé výdaje  str. 37-40 Specifických pravidel)                                                  

Aktivita Rozvoj komunitních center

 • podpora rozvoje infrastruktury komunitních center za účelem sociálního začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce
 • rozvoj infrastruktury komunitních center   (viz bod 3.3.2. Způsobilé výdaje 
 • str. 60-62 Specifických pravidel)  

Přílohy:

Další dokumenty :

Postupy pro podání v MS2 14+

Pozvánka na školení pro žadatele k výzvě IROP SOCIÁLNÍ SLUŽBY, KOMUNITNÍ CENTRA 03a

Seminář se uskuteční v PONDĚLÍ  24. června 2019 od 12:00 hod. v kanceláři MAS Region Pošembeří.

Bližší informace naleznete v přiložené pozvánce.

Příloha:

Ukončení kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti dne 22.10.2019.

 • Jednání Výběrové komise MAS dne 19.11.2019.
 • Jednání Programového výboru MAS dne  9.12.2019.
 • Předání k závěrečnému ověření na ŘO 11.12.2019.

Dotace MAS

Podpořte region

Číslo humanitárního účtu: 3244297369/0800

PRŮBĚŽNÁ veřejná sbírka na pomoc občanům a subjektům z MAS Pošembeří a z MAS Podlipanska!

Překlad (translations)

Počítáme s vodou

nahoru

Nová zelená úsporám Light

Pomáháme seniorům  a nízkopříjmovým skupinám se získáním dotace v programu www.novazelenausporam.cz

Více zde: informace a kontakty

Nová zelená úsporám

Mobiliář

Stany, pivní sety, dvoupípa, elektrocentrála, aj.

Více zde: informace a kontakty

Pivní sety

INFOABSOLVENT

Integrovaný informační systém o uplatnění absolventů škol (ISA+)

INFOABSOLVENT

Naše aktivity a projekty

Naši partneři a spolupracující organizace

Pošembeří