Menu
Pošembeří

Plénum MAS

Plénum MAS (nejvyšší orgán MAS):

Plénum MAS tvoří všichni partneři MAS, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. Partnerů MAS je minimálně 21. 

 Plénum MAS má tyto kompetence: 

  • schvaluje SCLLD a další relevantní strategie zájmového území MAS 
  • schvaluje svůj jednací řád a další vnitřní předpisy MAS, pokud nejsou právním řádem nebo rozhodnutím Nejvyššího orgánu svěřeny jinému orgánu MAS, 
  • nese zodpovědnost za distribuci veřejných prostředků a provádění SCLLD v území působnosti MAS, 
  • zřizuje výkonné orgány MAS: rozhodovací orgán, výběrový orgán, kontrolní orgán, 
  • volí členy výkonných orgánů MAS, stanovuje minimální počet členů výkonných orgánů, jejich působnosti a pravomoci, způsob jejich volby a odvolávání a způsob jednání, 
  • rozhoduje o přijetí partnera, návrhu na ukončení partnerství nebo vyloučení partnera MAS, s nímž smlouvu o partnerství (rámcovém partnerství) uzavře za partnery obecně prospěšná společnost zastoupená ředitelem, 
  • schvaluje způsob hodnocení a výběr – projektů, zejména výběrová kritéria pro výběr projektů je dáno do kompetence Programovému výboru MAS tímto Statutem, kap. III., b) Programový výbor MAS 
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti, hospodaření a rozpočet MAS 
  • rozhoduje o fúzi nebo zrušení MAS 
  • rozhoduje o návrhu na výši ročního příspěvku partnerů MAS na činnost o.p.s., který předkládá ke schválení Zakladatelům obecně prospěšné společnosti 

O nás

Podpořte region

Číslo humanitárního účtu: 3244297369/0800

PRŮBĚŽNÁ veřejná sbírka na pomoc občanům a subjektům z MAS Pošembeří a z MAS Podlipanska!

Překlad (translations)

Počítáme s vodou

nahoru

Nová zelená úsporám Light

Pomáháme seniorům  a nízkopříjmovým skupinám se získáním dotace v programu www.novazelenausporam.cz

Více zde: informace a kontakty

Nová zelená úsporám

Mobiliář

Stany, pivní sety, dvoupípa, elektrocentrála, aj.

Více zde: informace a kontakty

Pivní sety

INFOABSOLVENT

Integrovaný informační systém o uplatnění absolventů škol (ISA+)

INFOABSOLVENT

Naše aktivity a projekty

Naši partneři a spolupracující organizace

Pošembeří