Menu
Pošembeří

7. Výzva - Bezpečná doprava

Výzva MAS Region Pošembeří:

MAS Region Pošembeří o.p.s. jako nositel strategie komunitně vedeného

místního rozvoje „SCLLD pro území MAS Region Pošembeří na období 2014 – 2020“

vyhlašuje

7. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

s názvem

„MAS Region Pošembeří – IROP – Bezpečnost 07“ č. výzvy 452/06_16_038/CLLD_16_02_022

VE VAZBĚ NA VÝZVU ŘO IROP Č. 53 UDRŽITELNÁ DOPRAVA - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD“

https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy/seznam/vyzva-c-53-udrzitelna-doprava-integrovane-projekty

MAS Region Pošembeří vyhlašuje dne 8. 4. 2020 7. výzvu IROP na „Bezpečnou dopravu“

Informace o výzvě:

Informace o výzvě

Vyhlášení výzvy

8. 4. 2020 ve 14:00 hod.

Ukončení příjmu žádostí výzvy:

1. 6. 2020 ve 14:00 hod.

Celková alokace:

15 331 498,52 Kč

Minimální výdaje:

100 000 Kč

Maximální výdaje:

5 000 000 Kč

Časová způsobilost:

1. 1. 2014 - 31. 12. 2021

Příjemci podpory: 

  • Obce
  • Dobrovolné svazky obcí

Podporované činnosti:

Bezpečnost dopravy

  • Rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení
  • Rekonstrukce, modernizace a výstavba podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice I., II. a III. třídy, místní komunikace, železniční a tramvajovou dráhu, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a navazujících na bezbariérové komunikace pro pěší

Cyklodoprava

  • Výstavba samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem s dopravním značením C8a,b, C9a,b nebo C10a,b, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami
  • Realizace liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru silnic a místních komunikací v podobě vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty, piktogramových koridorů pro cyklisty, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami 

Přílohy:

1. změna 7. Výzvy IROP Bezpečnost 07

Další dokumenty:

Postupy pro podání v MS2014+

 

  • Ukončení kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti dne 8.8.2020.
  • Jednání Výběrové komise MAS dne 2.9.2020.
  • Jednání Programového výboru MAS dne 13.10.2020
  • Předání k závěrečnému ověření na ŘO 14.10.2020

Dotace MAS

Podpořte region

Číslo humanitárního účtu: 3244297369/0800

PRŮBĚŽNÁ veřejná sbírka na pomoc občanům a subjektům z MAS Pošembeří a z MAS Podlipanska!

Překlad (translations)

Počítáme s vodou

nahoru

Nová zelená úsporám Light

Pomáháme seniorům  a nízkopříjmovým skupinám se získáním dotace v programu www.novazelenausporam.cz

Více zde: informace a kontakty

Nová zelená úsporám

Mobiliář

Stany, pivní sety, dvoupípa, elektrocentrála, aj.

Více zde: informace a kontakty

Pivní sety

INFOABSOLVENT

Integrovaný informační systém o uplatnění absolventů škol (ISA+)

INFOABSOLVENT

Naše aktivity a projekty

Naši partneři a spolupracující organizace

Pošembeří