Facebook

 

givt.cz

Vaše nákupy mohou pomoci k podpoře naší organizace. Jak na to? VÍCE ZDE

 

 

GEOCACHING

GEOCACHING®
Pojďte na lov, více zde

Podpora udržitelnosti a rozvoje venkova

logo

INZERCE ZDARMA!

Domovská stránka

Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

PRV

Program rozvoje venkova – PRV

Odkaz na kompletní Pravidla pro žadatele se připravuje

MÍRA PODPORY - DOTACE:

 • 25 - 100 % dle velikosti podniku

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE:

 • min. 50 ti. Kč // max. 5 mil. Kč

1. VÝZVA MAS 2018:

 • školení pro žadatele únor 2018
 • příjem žádostí únor - březen
 • max. délka projektu - 24 měsíců (lze i méně = preferenční body)

PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI (ŽoD):

 • přes Portál Farmáře (PD)
 • elektronická i papírová podoba
 • elektronický podpis

 

FICHE (opatření):

 • F 07 - PODPORA MÍSTNÍHO ZEMĚDĚLSTVÍ

Alokace:  10 087 200 Kč - Míra podpory: 50%,mladý zemědělec +10%

 

 • F 08 - ZPRACOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKCE  A  JEJÍ UVÁDĚNÍ NA TRH     

Alokace:      840 600 Kč - Míra podpory: 35% SP, 45% MaMP, 50% příl.“I“EU

 

 • F 09 - ROZVOJ AGROTURISTIKY A INVESTICE DO ROZVOJE                             NEZEMĚDĚLSKÝCH ČINNOSTÍ

Alokace: 4 203 000 Kč - Míra podpory: 25% VP, 35% SP, 45% MaMP

 

 • F 10 - NEPRODUKTIVNÍ INVESTICE V LESÍCH

Alokace: 1 681 200 Kč - Míra podpory: 100%

==================================================================

 • F 11 - SPOLUPRÁCE MAS

Alokace:    805 000 Kč - Míra podpory: 90%

 

PŘÍJEMCE DOTACE:

Zemědělský podnikatel tzn. fyzická nebo právnická osoba, která podniká v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. 

 

PODPOROVANÉ AKTIVITY:

 • investice do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou výrobu
 • investice do zemědělských staveb a technologií pro rostlinnou výrobu a školkařskou produkci
 • investice do pořízení  mobilních strojů pro zemědělskou výrobu.
 • investice do pořízení peletovacích zařízení pro vlastní spotřebu v zemědělském podniku; v rámci této Fiche nelze podpořit investice pro živočišnou výrobu týkající se včel a rybolovu
 • investice pro rostlinnou výrobu se nesmí týkat obnovy nosných konstrukcí vinic, oplocení vinic a oplocení sadů
 • podpora nemůže být poskytnuta na pořízení kotlů na biomasu

 

FICHE 08 ZPRACOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKCE A JEJÍ UVÁDĚNÍ NA TRH  

PŘÍJEMCE DOTACE:

Zemědělský podnikatel, výrobce potravin, výrobce krmiv nebo jiné subjekty aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU jako vstupní produkt.

PODPOROVANÉ AKTIVITY: 

 • hmotné a nehmotné investice pro zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh
 • investice do výstavby a rekonstrukce budov včetně nezbytných manipulačních ploch, pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, finální úpravu, balení, značení výrobků (včetně technologií souvisejících s dohledatelností produktů)
 • investic pro skladování zpracovávané suroviny, výrobků a druhotných surovin vznikajících při zpracování
 • investice ke zvyšování a monitorovaní kvality produktů
 • investice s uváděním zemědělských a potravinářských produktů na trh (včetně investic do marketingu)
 • investice do zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském provozu.

V rámci této Fiche nelze podpořit investice týkající se zpracování produktů rybolovu, výroby medu a dále jsou určitá  omezení v případě technologií zpracování  vinných hroznů.

 

FICHE 09 AGROTURISTIKA A INVESTICE   DO NEZEMĚDĚLSKÝCH ČINNOSTÍ  

PŘÍJEMCE DOTACE:

Podnikatelské subjekty (FO a PO) - mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci.

PODPOROVANÉ AKTIVITY:

Podporovány budou investice do vybraných nezemědělských činností dle Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE): C (Zpracovatelský průmysl s výjimkou činností v odvětví oceli, v uhelném průmyslu, v odvětví stavby lodí, v odvětví výroby syntetických vláken dle čl. 13 písm. a) NK (EU) č. 651/2014, a dále s výjimkou tříd 12.00 Výroba tabákových výrobků a 25.40 Výroba zbraní a střeliva), F (Stavebnictví s výjimkou skupiny 41.1 Developerská činnost), G (Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel s výjimkou oddílu 46 a skupiny 47.3 Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách), I (Ubytování, stravování a pohostinství), J (Informační a komunikační činnosti s výjimkou oddílů 60 a 61), M (Profesní, vědecké a technické činnosti s výjimkou oddílu 70), N 79 (Činnosti cestovních kanceláří a agentur a ostatní rezervační služby), N 81 (Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny s výjimkou skupiny 81.1), N 82.1 (Administrativní a kancelářské činnosti), N 82.3 (Pořádání konferencí a hospodářských výstav), N 82.92 (Balicí činnosti), P 85.59 (Ostatní vzdělávání j. n.), R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti), S 95 (Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost) a S 96 (Poskytování ostatních osobních služeb).

V případě uvádění produktů na trh jsou na trh uváděny produkty, které nejsou uvedeny v příloze I Smlouvy o fungování EU, případně v kombinaci s produkty uvedenými v příloze I Smlouvy o fungování EU (převažovat musí produkty neuvedené v příloze I Smlouvy o fungování EU). V případě zpracování produktů jsou výstupem procesu produkty, které nejsou uvedeny v příloze I Smlouvy o fungování EU.

Činnosti R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti) a I 56 (Stravování a pohostinství) mohou být realizovány pouze ve vazbě na venkovskou turistiku a ubytovací kapacitu.

 

FICHE 10 NEPRODUKTIVNÍ INVESTICE V LESÍCH  

PŘÍJEMCE DOTACE:

Soukromí a veřejní držitelé lesů a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení 

PODPOROVANÉ AKTIVITY:

 • projekty zaměřené na posílení rekreační funkce lesa, např. značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty (do šíře 2 m), značení významných přírodních prvků, výstavba herních a naučných prvků, fitness prvků
 • aktivity vedoucí k usměrňování návštěvnosti území, např. zřizování odpočinkových stanovišť, přístřešků, informačních tabulí, závory
 • opatření k údržbě lesního prostředí, např. zařízení k odkládání odpadků a opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa, např. mostky, lávky, zábradlí, stupně.

 

Projekty musí být realizovány na PUPFL (Pozemek Určený k Plnění Funkcí Lesa) s výjimkou zvláště chráněných území a oblastí Natura 2000. Žadatel na PUPFL, na které žádá o podporu, hospodaří podle platného lesního hospodářského plánu, nebo podle převzaté platné lesní hospodářské osnovy.

 

FICHE 11 SPOLUPRÁCE MAS  

PŘÍJEMCE DOTACE:

Příjemcem dotace může být pouze MAS, jejíž SCLLD byla schválena z PRV.

Kromě jiných MAS (tzn. MAS, jejíž SCLLD nebyla schválena z PRV či zahraniční MAS) může MAS spolupracovat se:

a) skupinou místních veřejných a soukromých partnerů na venkovském území, která provádí strategii místního rozvoje v rámci EU či mimo ni;

b) skupinou místních veřejných a soukromých partnerů na jiném než venkovském území, která provádí strategii místního rozvoje v rámci EU.

PODPOROVANÉ AKTIVITY:

V rámci této Fiche budou podporovány projekty spolupráce s následujícími tématy:

 • měkké akce včetně výměny zkušeností a podpory propagace v rámci lokální produkce a místních výrobců
 • tvorba společných opatření pro zachování a propagaci místních kulinářských tradic a řemesel

Tato témata jsou v souladu se SCLLD MAS. Může se jednat o národní či mezinárodní spolupráci.

/Poz.: MAS má předběžně  a smluvně předjednánu spolupráci s 2 polskými MAS … /