Facebook

 

givt.cz

Vaše nákupy mohou pomoci k podpoře naší organizace. Jak na to? VÍCE ZDE

 

 

GEOCACHING

GEOCACHING®
Pojďte na lov, více zde

Podpora udržitelnosti a rozvoje venkova

logo

INZERCE ZDARMA!

Domovská stránka

Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

OPZ

Harmonogram plánovaných výzev 2 pol. roku 2018 a rok 2019

 

Výzvy MAS Region Pošembeří: 

3. Výzva MAS Region Pošembeří - OPZ: Rozvoj sociálního podnikání

Více informací ZDE

 

2. Výzva MAS Region Pošembeří - OPZ: Podpora sociálního začleňování 

MAS Region Pošembeří vyhlašuje dne 26.3. 2018 2.výzvu OPZ na podporu sociálního začleňování. 

Informace o výzvě:

Plánované vyhlášení výzvy:                                        26. 3. 2018

Ukončení příjmu žádostí výzvy:                                  31. 5. 2018

Celková alokace:                                                         5 770 000 Kč

Minimální výdaje:            400 000 Kč,                         maximální výdaje 3 000 000 Kč

Maximální délka realizace projektu:                           36 měsíců

Ukončení realizace projektu:                                      30. 6. 2022

 

Podporované činnosti:

 • Další programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování - programy a činnosti nad rámec základních činností sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách - nelze podporovat programy, které mají charakter sociální služby, avšak nejsou jako sociální služba registrovány.
 • Vybrané aktivity na podporu zaměstnanosti – prostupné zaměstnávání – aktivizační opatření (pracovní poradenství, příprava k práci), činnosti vedoucí k motivaci a aktivizaci cílových skupin za účelem snazšího uplatnění na trhu práce

Příjemci podpory: 

 • Obce;
 • Dobrovolné svazky obcí;
 • Organizace zřizované obcemi a kraji
 • Příspěvkové organizace;
 • Nestátní neziskové organizace;
 • Obchodní korporace;
 • OSVČ;
 • Poradenské a vzdělávací instituce;
 • Školy a školská zařízení;

 

2. Výzva OPZ MAS Podpora sociálního začleňování - informace MAS

Výzva MAS Region Pošembeří - OPZ: Sociální začleňování

Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

Popis podporovaných aktivit

 

Další dokumenty:

Etický kodex osoby podílející se na hodnocení či výběru žádosti o podporu OPZ předložených na základě výzvy MAS Region Pošembeří

Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce

Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady

Obvyklé ceny a mzdy/platy

 

Věcné hodnocení:

Zápis z jednání Výběrové komise MAS ze dne 9.8.2018

Prezenční listina z jednání Výběrové komise MAS ze dne 9.8.2018

Hodnotící posudek – projekt Poradenství-motivace-terapie jako prostředek k sociálnímu začlenění (žadatel Terapeutické centrum Modré dveře, z.ú.)

Hodnotící posudek - projekt Pošembeří myslí i na Vás (žadatel RUBIKON Centrum, z.ú.)

Hodnotící posudek - projekt Podpora rodin v regionu Pošembeří (žadatel LECCOS, z.s.)

Hodnotící posudek - projekt VOL Oddlužení (žadatel VOLONTÉ CZECH, o.p.s.)

 

Výběr projektů:

Zápis z jednání Programového výboru MAS ze dne 16.8.2018

Prezenční listina z jednání Programového výboru ze dne 16.8.2018

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pozvánka na seminář pro žadatele

Fotogalerie ze semináře pro žadatele

Prezentace ze školení pro žadatele - Podpora sociálního začleňování

Seznam přijatých Žádostí o dotaci

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

1. Výzva MAS Region Pošembeří - OPZ: Sladění rodinného a pracovního života

MAS Region Pošembeří vyhlašuje dne 6.11. 2017 výzvu č. 211/03_16_047/CLLD_16_02_022 v rámci Operačního programu Zaměstnanost - Sladění rodinného a pracovního života. Tato výzva je zacílena na podporu prorodinných opatření prostřednictvím služeb péče o děti v době mimo školní vyučování a o prázdninách. Konkrétní informace o podmínkách výzvy jsou obsaženy v textu výzvy a jejích přílohách. K podávání žádostí o podporu bude uspořádán vzdělávací seminář.

 

Datum vyhlášení Výzvy:                        6. 11. 2017

Datum zahájení příjmu žádostí:            6. 11. 2017

Datum ukončení příjmu žádostí:           8. 1. 2017

Minimální výdaje:                                   400 000 Kč,      maximální výdaje 1 050 000 Kč

Maximální délka realizace projektu:     36 měsíců

Ukončení realizace projektu:                31. 12. 2021

 

Podporované činnosti:
 • Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování
 • Doprovody na kroužky a zájmové aktivity
 • Příměstské tábory
 • Dětské skupiny
 • Společná doprava dětí do/ze školy, dětské skupiny anebo příměstského tábora
 • Vzdělání pečujících osob

 

Oprávnění žadatelé:
 • Obce;
 • Dobrovolné svazky obcí;
 • Organizace zřizované obcemi a kraji
 • Příspěvkové organizace;
 • Nestátní neziskové organizace;
 • Obchodní korporace;
 • OSVČ;
 • Poradenské a vzdělávací instituce;
 • Školy a školská zařízení;

 

Výzva MAS Region Pošembeří - OPZ: Sladění rodinného a pracovního života

Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

Popis podporovaných aktivit

 

Další dokumenty: 

Etický kodex osoby podílející se na hodnocení či výběru žádosti o podporu OPZ předložených na základě výzvy MAS Region Pošembeří

Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce

Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady

 

Věcné hodnocení: 

Zápis z jednání Výběrové komise MAS ze dne 20.3.2018

Prezenční listina z jednání Výběrové komise MAS ze dne 20.3.2018

Hodnotící posudek - projekt Prázdniny v Dokolečku (žadatel DOKOLEČKA z.s.)

Hodnotící posudek - projekt KK - Klub Kutilka (žadatel SK Český Brod z.s.)

Hodnotící posudek - projekt LECCOS společně (žadatel LECCOS, z.s.)

Hodnotící posudek - projekt Kreativní příměstské tábory pro děti (žadatel M´am´aloca, o.p.s.)

 

Výběr projektů: 

Zápis z jednání Programového výboru MAS ze dne 18.4.2018

Prezenční listina z jednání Programového výboru ze dne 18.4.2018

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pozvánka na seminář pro příjemce

Pozvánka na seminář pro žadatele

Fotogalerie ze semináře pro žadatele

Prezentace ze školení pro žadatele - Sladění rodinného a pracovního života

Obvyklé ceny zařízení a vybavení a Obvyklé mzdy/platy pro Operační program Zaměstnanost

Seznam přijatých Žádostí o dotaci

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

S dotazy k výzvě a podání žádosti se obracejte na Janu Tůmovou, tel.608 265 566, email: tumova@posemberi.cz

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Přehled opatření realizovaných MAS v rámci Operačního programu Zaměstnanost 

 

1.Opatření MAS: OPZ 1 - Rozvoj sociálních služeb a podpora sociálního začleňování

Předpokládaná alokace - cca 5.770.000,- Kč

Míra podpory – max. 95%

 

Podporované činnosti:

 • Další programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování - programy a činnosti nad rámec základních činností sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách - nelze podporovat programy, které mají charakter sociální služby, avšak nejsou jako sociální služba registrovány.
 • Vybrané aktivity na podporu zaměstnanosti – prostupné zaměstnávání – aktivizační opatření (pracovní poradenství, příprava k práci), činnosti vedoucí k motivaci a aktivizaci cílových skupin za účelem snazšího uplatnění na trhu práce

Příjemci podpory: 

 • Obce;
 • Dobrovolné svazky obcí;
 • Organizace zřizované obcemi a kraji
 • Příspěvkové organizace;
 • Nestátní neziskové organizace;
 • Obchodní korporace;
 • OSVČ;
 • Poradenské a vzdělávací instituce;
 • Školy a školská zařízení;

 

Plánovaná výzva: únor nebo březen 2018

Alokace: 3 462 000 Kč

==================================================================

2. Opatření MAS: OPZ 2 - Slaďování rodinného a pracovního života

Předpokládaná alokace - cca 2.100.000,- Kč

Míra podpory - max. 95%

 

Podporované činnosti:

 • Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování
 • Doprovody na kroužky a zájmové aktivity
 • Příměstské tábory
 • Dětské skupiny
 • Společná doprava dětí do/ze školy, dětské skupiny anebo příměstského tábora
 • Vzdělání pečujících osob

 

Oprávnění žadatelé:

 • Obce;
 • Dobrovolné svazky obcí;
 • Organizace zřizované obcemi a kraji
 • Příspěvkové organizace;
 • Nestátní neziskové organizace;
 • Obchodní korporace;
 • OSVČ;
 • Poradenské a vzdělávací instituce;
 • Školy a školská zařízení;

==================================================================

3.Opatření MAS: OPZ 3 - Sociální podnikání

Předpokládaná alokace - cca 2.595.000,- Kč

Míra podpory - max. 95%

 

Podporované  činnosti:

 • vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání

Integrační sociální podnik

 • sociální, ekonomický, místní a environmentální prospěch a společensky prospěšný cíl
 • vytvoření pracovních míst
 • vzdělávání zaměstnanců z cílových skupin
 • marketing sociálního podniku
 • provoz sociálního podnikání

 

Environmentální sociální podnik 

sociální, ekonomický a environmentální prospěch a společensky prospěšný cíl + místní prospěch

 • vytvoření pracovních míst
 • vzdělávání zaměstnanců z cílových skupin
 • marketing sociálního podniku
 • provoz sociálního podnikání
 • environmentální audity a strategie
 • zajištění péče o děti znevýhodněných pracovníků, zajištění dopravy

 

Příjemci podpory:

 

 

Alokace: 2 595 000 Kč

Plánovaná výzva: závisí na termínu výzvy IROP na rozvoj infrastruktrury sociálního podnikání

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

MÍRA PODPORY

Subjekt

Obce, DSO, PO zřizované kraji a obce, ne školy a ŠZ

PO  vykonávající činnost škol a ŠZ

NNO

Obchodní společnosti, družstva, OSVČ, prof. komory 

Míra podpory

85%+10%

85% + 15%

85% + 15%

85%+0%

Spoluúčast

5%

0 %

0%

15%