Facebook

 

givt.cz

Vaše nákupy mohou pomoci k podpoře naší organizace. Jak na to? VÍCE ZDE

 

 

GEOCACHING

GEOCACHING®
Pojďte na lov, více zde

Podpora udržitelnosti a rozvoje venkova

logo

INZERCE ZDARMA!

Domovská stránka

Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

IROP

Výzvy MAS Region Pošembeří: 

 

Plánované výzvy IROP MAS Region Pošembeří:

1. Výzva MAS Region Pošembeří - Do práce i do školy bezpečně a v pohodě

2. Výzva IROP MAS Region Pošembeří - Vzdělávání

(bohužel stále čekáme na schválení výzev řídícím orgánem, výzvy budou otevřeny později)

 

Integrovaný regionální operační program – IROP

1.Opatření MAS: IROP 01 - Do práce i do školy bezpečně a v pohodě

Předpokládaná alokace - cca 21 mil. Kč

Míra podpory - 95%

Udržitelnost projektu - 5 let

Způsobilé výdaje: min. 100.000,-/max. 5.000.000,- Kč

 

Typy projektů:

Oblast: Bezpečnost dopravy

 • výstavba, rekonstrukce a modernizace chodníků podél silnic I., II. a III. třídy
 • výstavba, rekonstrukce a modernizace podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice I., II. a III. třídy

Oblast: Cyklodoprava

 • výstavba cyklostezek
 • budování doprovodné infrastruktury pro cyklodopravu, např. stojanů na kola, úschoven kol, odpočívadel a dopravního značení - pouze jako součást projektu na cyklostezky. 
 • doplňující zeleň u cyklostezek, např. zelené pásy, alej a liniové výsadby. 

Podpořeny mohou být pouze cyklostezky sloužící k dopravě do zaměstnání, škol a za službami. 

 

Příjemci podpory:

 • obce
 • dobrovolné svazky obcí

 

==================================================================
2.Opatření MAS: IROP 02 - Vzdělaný region

Předpokládaná alokace - cca 18 mil. Kč

Míra podpory - 95 %

Udržitelnost projektu - 5 let

Způsobilé výdaje: min. 100.000,-/max. 5.000.000,- Kč

 

Typy projektů:

Oblast: Základní školství

 • stavební úpravy a pořízení vybavení v základních školách ve vazbě na klíčové kompetence - cizí jazyky, přírodní vědy, technické a řemeslné obory, IT dovednosti
 • rozvoj vnitřní konektivity a připojení k internetu ve školách a školských zařízení

Oblast: Zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

 • stavby a stavební práce spojené s vybudováním infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání
 • rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.)
 • nákup pozemků a staveb (nemovitostí)
 • pořízení vybavení budov a učeben
 • pořízení kompenzačních pomůcek (pořízení kompenzačních pomůcek nemůže být samostatným projektem)

Podpora může být poskytnuta pouze ve vazbě na klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory). 

 

Příjemci podpory:

 • školy a školská zařízení - zákldní školy
 • další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit
 • obce
 • organizace zřizované nebo zakládané obcemi
 • nestátní neziskové organizace
 • církve
 • církevní organizace
 • organizace zřizované nebo zakládané kraji

 

==================================================================

3. Opatření MAS: IROP 03 - Sociální služby a rozvoj komunity, sociální bydlení

Předpokládaná alokace - cca  10 mil. Kč

Míra podpory -  95 %

Udržitelnost projektu - 5 let

Způsobilé výdaje: min. 100.000,-/max. 3.000.000,- Kč

 

Typy projektů:

Oblast: Rozvoj sociálních služeb

 • infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby (nákup pozemků, staveb, zařízení, vybavení a automobilů, výstavba a stavební úpravy pro kvalitnější poskytování stávajících ambulantních a terénních sociálních služeb, především se to bude týkat služeb jako je odborné sociální poradenství, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, pečovatelské služby, případně osobní asistence a terénních programů (jde o terénní a mbulantní sociální služby poskytované na území MAS). 

Oblast: Rozvoj komunitních center

 • rozvoj komunitních center (výstavba, rekonstrukce a úpravy objektu a zezmí pro poskytování aktivit komunitních center včetně sociálních služeb, budou-li v projektu poskytovány, nákup budov, nákup automobilů, vybavení pro zajištění provozu zařízení)

Oblast: Sociální bydlení

 • sociální bydlení (pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adapace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základní vybavení)

Sociální bydlení musí splňovat parametry stanovené v IROP. 

 

Příjemci podpory:

Oblast: Sociální služby a rozvoj komunity

 • nestátní neziskové organizace
 • obce
 • organizace zřizované nebo zakládané obcemi
 • dobrovolné svazky obcí
 • organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí

Oblast: Sociální bydlení

 • obce
 • nestátní neziskové organizace
 • církve
 • církevní organizace

==================================================================

4. Opatření MAS: IROP 04 - Sociální podnikání v regionu podopatření č. 4/1 podpora infrastruktury pro sociální podnikání

Předpokládaná alokace - cca  2,6 mil. Kč

Míra podpory -  95 %

Udržitelnost projektu - 5 let

Způsobilé výdaje: min. 100.000,-/max. 3.000.000,- Kč

 

Typy projektů:

 • výstavba, rekonstrukce a vybavení sociálních podniků
 • vznik nového sociálního podniku (buď založením, nebo rozšířením stávajícího podniku, který v době podání žádosti není sociálním podnikem) 

Nelze financovat:

 • zemědělskou prvovýrobu
 • komerční turistická zařízení - hotely, botel, motely, penziony, rekreační ubytování, ubytovny (CZ - NACE kód 55 Ubytování)
 • restaurace, hospody, pivnice, bary
 • komerční volnočasová zařízení - provozovny heren, kasin a sázkových kanceláří, sportovní, zábavní a rekreační činnosti a činnosti fitcenter a lázeňské provozy

 

Příjemci podpory:

 • osoby samostatně výdělečné činné
 • malé a střední podniky
 • dobrovolné svazky obcí
 • organizace zřizované nebo zakládané kraji
 • organizace zřizované nebo zakládané obcemi 
 • organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí
 • nestátní neziskové organizace
 • církve