Nová zelená úsporám Light

MAS Region Pošembeří dopomáhá seniorům a nízkopříjmovým skupinám se získáním dotace v programu www.novazelenausporam.cz

VÍCE NALEZNETE ZDE (informace a kontakty)

Nová zelená úsporám

Facebook

 

Mobiliář

V případě zájmu o zapůjčení kontaktujte:

Hanu Vrbovcovou, email: vrbovcova@posemberi.cz nebo tel: 775 798 959

Mgr. Miloslava Olivu, email: oliva@posemberi nebo tel: 721 210 662

Více ZDE

Do odvolání jsou zápůjčky zdarma.

Pivní sety

GEOCACHING

GEOCACHING®
Pojďte na lov, více zde
Keška

Podpořte region

Číslo humanitárního účtu: 3244297369/0800

PRŮBĚŽNÁ veřejná sbírka na pomoc občanům a subjektům z MAS Pošembeří a z MAS Podlipanska!

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Kalendář

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

givt.cz

Vaše nákupy mohou pomoci k podpoře naší organizace. Jak na to? VÍCE ZDE

 

 

INFOABSOLVENT

Integrovaný informační systém o uplatnění absolventů škol (ISA+)

INFOABSOLVENT

Počítáme s vodou

Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Stránka

Archiv

Místní akční skupiny v období 2014–2020


Tisková zpráva NSMAS ČR ze dne 4.12.2014

I když by na sklonku roku 2014 mělo být programové období 2014–2020 nastartováno a realizováno, bohužel reálná situace je trochu jiná. Každý, kdo se o budoucí období v souvislosti s venkovem a místními akčními skupinami zajímá, ví, že nastavení se „táhne“ již od roku 2012, kdy se i NS MAS začala do plánování zapojovat. Vyjednávací tým pod vedením Václava Pošmurného se aktivně dva roky účastní jednání přípravných orgánů k jednotlivým OP, pracovních skupin těchto OP a dalších potřebných dokumentů, jako byla Dohoda o partnerství.

Celá tisková zpráva ke stažení zde.


10. 12. 2014

KONFERENCE Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi (Praha)


Klíčové informace pro zástupce obcí a malé a střední podnikatele, kteří chtějí využít podporu z fondů Evropské unie v novém programovém období 2014-2020. Dozvíte se, jak dosáhnout na dotace z fondů EU v letech 2014-2020, jaké jsou hlavní změny v pravidlech a prioritách čerpání ve srovnání s minulým programovým obdobím, a dále praktické informace o novém zákonu o veřejných zakázkách.
 

Termín konání: 18. 11. 2014, 9:00 - 17:30
Adresa místa konání: Opletalova 1337/29, 110 00 Praha
Upřesnění místa konání: Autoklub ČR
Kapacita: 150
Uzávěrka přihlášek: 17.11.2014 17:00
 
 

14. 11. 2014

Nabídka dotačního projektu SFDI - zlepšení autobusových zastávek


Program Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) se zaměřenným na zvyšování bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností

V rámci tohoto programu je možné zažádat o dotační příspěvek i na investiční akce související se zastávkami veřejné hromadné dopravy, respektive přístupy na ně (pěší vazby, chodníky, přechody pro chodce). Jedná se zejména o:

 • bezbariérové úpravy nástupišť autobusových zastávek
 • úpravy přístupových cest a pěších vazeb v okolí zastávek
 • úpravy/rekonstrukce/výstavbu přechodů pro chodce nebo míst pro přecházení
 • nasvětlení přechodu pro chodce
 • instalaci SSZ na přechodu pro chodce
 • zvýšení protismykových vlastností krytu vozovky před přechodem
 • zvýrazňující dopravní značení

Konkrétní podmínky pro rok 2015 stanovují možnost dotačního příspěvku ve výši až 85 % nákladů na danou investiční akci. Maximální výše příspěvku je omezena na 10 mil. Kč, respektive 5 mil. Kč. Termín pro podání příslušných žádostí o příspěvek je do 5.1.2015 (1. kolo). Příjemcem dotace je obecně vlastník, respektive správce příslušné komunikace.

Plné znění pravidel pro poskytování příspěvku, pokyny pro žadatele jsou uveřejněny zde a formulář žádosti o příspěvek: http://www.sfdi.cz/poskytovani-prispevku/zvysovani-bezpecnosti/

Možnost konzultace záměru projektu novotny.vojtech@ropid.cz

Další podrobnosti najdete zde:
http://www.sfdi.cz/poskytovani-prispevku/zvysovani-bezpecnosti/

 


14. 10. 2014

Co jsou STANDARDY MAS a k čemu slouží?


Standardy MAS = požadavky, které musí MAS splňovat pro to, aby obdržela Osvědčení o splnění standardů MAS a mohla žádat o podporu implementace své SCLLD.

Na úspěšnosti žádosti Osvědčení o splnění standardů MAS se podílejí také orgány MAS Regionu Pošembeří. Žádáme všechny stávající i budoucí členy o spolupráci.

Dokument je rozdělen do pěti tematických okruhů – územní působnost, místní akční skupina, orgány MAS, kancelář MAS a institucionalizace MAS.

Definuje standardy a popisuje proces je-jich ověření pro programové období 2014-2020. Poskytuje základní informace o procesu, vymezuje jeho postup a stanovuje lhůty či stěžejní termíny pro jednotlivé úkony. Vymezuje subjekty zodpovědné za nastavení standardů, vyhlašování jednotlivých výzev, postup standardizace MAS a příjem požadovaných dokumentů, přičemž vyjmenovává a blíže specifikuje potřebné doklady vyžadované v jednotlivých fázích procesu. Dále uvádí hlavní kontaktní místa pro poskytování bližších informací.

Standardy jsou nastavovány na základě zkušeností z programovacího období 2007-2013 a v souladu s podmínkami stanovenými v příslušných nařízeních. Zejména je kladen důraz na to, aby MAS byla otevřeným místním partnerstvím a aby všechny činnosti MAS vykonávané vůči platební agentuře, řídícím orgánům, žadatelům i široké veřejnosti v území byly maximálně transparentní a nediskriminační.

MAS budou muset splnit požadované standardy, díky kterým prokážou, že jsou schopny se podílet na implementaci programů financovaných z evropských strukturálních a investičních fondů. Za nastavení těchto standardů je dle Dohody o partnerství zodpovědné Ministerstvo zemědělství. MAS, které úspěšně projdou procesem standardizace, budou moci předkládat své SCLLD Ministerstvu pro místní rozvoj ke schválení.

Příjem žádostí o standardizaci bude probíhat od 24. 11. 2014 do 22. 5. 2015.

Zdroj: http://nsmascr.cz/podklady-pro-op/standardy-mas/


11. 9. 2014

KOTLÍKOVÉ DOTACE PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ


Středočeský kraj spolu s Ministerstvem životního prostředí vyhlašují společnou výzvu k podávání žádostí o poskytnutí dotace na podporu výměny kotlů. Přestože termín přijímání žádostí trvá až do 31.10.2014, bývá kapacita programu naplněna již během prvních dnů.

O tom, zda vámi vybraný kotel vyhovuje podmínkám programu, se dozvíte na:
http://registrace.nzu2013.cz/np/vyhledavani-vyrobku/

Po rozkliknutí odkazu více... naleznete příručku pro žadatele, text výzvy, formulář žádosti a časté dotazy a odpovědi k programu


2. 9. 2014

NOVÁ VÝZVA PRO ŠKOLY! Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst


Zdroj: http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnich-zdroju/programy-kapitoly-vps/podprogram-298213

Dokumentace podprogramu 298213 - Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst

OBSAH:

 • Specifikace věcných cílů programu
 • Technicko ekonomické zdůvodnění cílů programu a výše účasti státního rozpočtu na jeho financování
 • Obsah a kriteria hodnocení žádostí o poskytnutí dotací, rozhodnutí o poskytnutí dotace a závěrečné vyhodnocení akce
  • Vymezení a specifikace základních pojmů pro účely zásad tohoto podprogramu
  • Obsah žádosti o poskytnutí dotace a dokumentace pro registraci akce
  • S písemnou žádostí o poskytnutí dotace účastník předkládá
  • Kritéria hodnocení žádostí o poskytnutí dotace
  • Podklady k vydání rozhodnutí o účasti poskytnutí dotace
  • Dokumentace závěrečného vyhodnocení akce (projektu)
 • Podmínky a způsob čerpání prostředků státního rozpočtu
 • Vyhodnocení efektivnosti zdrojů vynaložených na přípravu a realizaci podprogramu

Ve schváleném státním rozpočtu pro rok 2014 je nově zařazen podprogram 298213-Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst, v rámci kterého byly vyčleněny pro letošní rok finanční prostředky ve výši 300,0 mil. Kč.

Tyto prostředky jsou účelově určeny na pomoc obcím s prudkým nárůstem obyvatel a s tím spojeným nedostatkem kapacit pro zabezpečení povinné školní docházky. V první etapě je podprogram určen pro obce v suburbanizačním prstenci kolem hlavního města Prahy, a to v okresech Praha-západ, Praha-východ.

Poskytovatelem dotace ze státního rozpočtu je Ministerstvo financí. Pro posouzení zařazení projektu do státního rozpočtu je nezbytné předložit odboru 12 – Financování územních rozpočtů a programové financování Ministerstva financí (kontaktní osoba - Ing. Jitka Doleželová, telefon 257042252, e-mail jitka.dolezelova@mfcr.cz) dokumentaci pro registraci akce/projektu, případně pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace v rozsahu dle výše uvedené dokumentace v termínu nejpozději do

 • 11. června 2014.

 

 


5. 6. 2014

Monitorovací zpráva o realizaci SPL a činnosti MAS (leden - duben 2014)


18. 5. 2014

Veřejné prezentace projektů 9.výzvy ZIMA 2013 - 2014


Chcete vědět, kdo se uchází o dotace v rámci 9. výzvy LEADERU? Přijďte se podívat do kanceláře MAS ve středu 12.února 2014 na veřejné obhajoby projektů za účastní Výběrové komise a žadatelů.

ROZPIS PREZENTACÍ ZDE


5. 2. 2014

Žádosti 9.výzvy LEADER přijaty!


Příjem žádostí proběhl v kanceláři Region Pošembeří o.p.s. v úterý 28.ledna 2014 a ve středu 29.ledna 2014. Celkem bylo přijato 17 projektů, z toho 3 projekty  spadaly do Fiche 3 a zbylých 14 projektů do Fiche 2.

Přehled přijatých žádostí v pdf.


30. 1. 2014

STRATEGICKÝ PLÁN LEADER - 9. VÝZVA ZIMA 2013 - 2014


POZOR!
Partnerské dohody se musí uzavírat dle § 1746 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákona!
Zákon ke stažení http://www.uplnezneni.cz/clanky/novy-obcansky-zakonik/.

Partnerská smlouva - VZOR  (formát Word)


24. 1. 2014
Archiv

Stránka