Menu
Pošembeří

IROP 2

Výzvy MAS Region Pošembeří:

Integrovaný regionální operační program – IROP

1.Opatření MAS: IROP 01 - Do práce i do školy bezpečně a v pohodě

 • Předpokládaná alokace - cca 21 mil. Kč
 • Míra podpory - 95%
 • Udržitelnost projektu - 5 let
 • Způsobilé výdaje: min. 100.000,-/max. 5.000.000,- Kč

Typy projektů:

Oblast: Bezpečnost dopravy

 • výstavba, rekonstrukce a modernizace chodníků podél silnic I., II. a III. třídy
 • výstavba, rekonstrukce a modernizace podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice I., II. a III. třídy

Oblast: Cyklodoprava

 • výstavba cyklostezek
 • budování doprovodné infrastruktury pro cyklodopravu, např. stojanů na kola, úschoven kol, odpočívadel a dopravního značení - pouze jako součást projektu na cyklostezky. 
 • doplňující zeleň u cyklostezek, např. zelené pásy, alej a liniové výsadby. 

Podpořeny mohou být pouze cyklostezky sloužící k dopravě do zaměstnání, škol a za službami. 

Příjemci podpory:

 • obce
 • dobrovolné svazky obcí

2.Opatření MAS: IROP 02 - Vzdělaný region

Předpokládaná alokace - cca 18 mil. Kč

 • Míra podpory - 95 %
 • Udržitelnost projektu - 5 let
 • Způsobilé výdaje: min. 100.000,-/max. 5.000.000,- Kč

Typy projektů:

Oblast: Základní školství

 • stavební úpravy a pořízení vybavení v základních školách ve vazbě na klíčové kompetence - cizí jazyky, přírodní vědy, technické a řemeslné obory, IT dovednosti
 • rozvoj vnitřní konektivity a připojení k internetu ve školách a školských zařízení

Oblast: Zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

 • stavby a stavební práce spojené s vybudováním infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání
 • rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.)
 • nákup pozemků a staveb (nemovitostí)
 • pořízení vybavení budov a učeben
 • pořízení kompenzačních pomůcek (pořízení kompenzačních pomůcek nemůže být samostatným projektem)

Podpora může být poskytnuta pouze ve vazbě na klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory). 

Příjemci podpory:

 • školy a školská zařízení - zákldní školy
 • další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit
 • obce
 • organizace zřizované nebo zakládané obcemi
 • nestátní neziskové organizace
 • církve
 • církevní organizace
 • organizace zřizované nebo zakládané kraji

3. Opatření MAS: IROP 03 - Sociální služby a rozvoj komunity, sociální bydlení

Předpokládaná alokace - cca  10 mil. Kč

 • Míra podpory -  95 %
 • Udržitelnost projektu - 5 let
 • Způsobilé výdaje: min. 100.000,-/max. 3.000.000,- Kč

Typy projektů:

Oblast: Rozvoj sociálních služeb

 • infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby (nákup pozemků, staveb, zařízení, vybavení a automobilů, výstavba a stavební úpravy pro kvalitnější poskytování stávajících ambulantních a terénních sociálních služeb, především se to bude týkat služeb jako je odborné sociální poradenství, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, pečovatelské služby, případně osobní asistence a terénních programů (jde o terénní a mbulantní sociální služby poskytované na území MAS). 

Oblast: Rozvoj komunitních center


IROP

Harmonogram plánovaných výzev 2 pol. roku 2018 a rok 2019

Výzva MAS Region Pošembeří:

MAS Region Pošembeří o.p.s. jako nositel strategie komunitně vedeného

místního rozvoje „SCLLD pro území MAS Region Pošembeří na období 2014 – 2020“

vyhlašuje

2. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

s názvem

„2.výzva MAS Region Pošembeří – IROP - VZDĚLÁVÁNÍ 02“

č. výzvy 180/06_16_075/CLLD_16_02_022

VE VAZBĚ NA VÝZVU ŘO IROP Č. 68 ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD“

http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-68-Zvysovani-kvality-a-dostupnosti-Infrast

MAS Region Pošembeří vyhlašuje dne 20.6. 2018  2.výzvu IROP na „VZDĚLANÝ REGION“

Informace o výzvě:

Informace o výzvě
Vyhlášení výzvy 20. 6. 2018 ve 14:00 hod.
Ukončení příjmu žádostí výzvy:  30. 11. 2018 ve 23:00 hod.
Celková alokace:  19 465 600 Kč
Minimální výdaje: 100 000 Kč
Maximální výdaje:  5 000 000 Kč
Časová způsobilost:  1. 1. 2014  - 31. 12. 2021

Příjemci podpory: 

Společné pro všechny aktivity

 • organizace zřizované nebo zakládané kraji
 • obce
 • organizace zřizované nebo zakládané obcemi
 • nestátní neziskové organizace
 • církve
 • církevní organizace

Aktivita Infrastruktura základních škol

 • školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání - ZŠ
 • další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit

Aktivita Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

 • školy a školská zařízení v oblastizákladníhovzdělávání
 • další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit

Podporované činnosti: 

Aktivita Infrastruktura základních škol

 • stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí
 • rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.)
 • nákup pozemků a staveb (nemovitostí)
 • pořízení vybavení budov a učeben
 • pořízení kompenzačních pomůcek
 • zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu

Podpora může být poskytnuta na podporu infrastruktury škol a školských zařízení pro základní vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zapsaných v Rejstříku škol a školských zařízení k datu vyhlášení výzvy MAS ve vazbě na:

 • klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory);
 • budování bezbariérovosti škol.

Projektové záměry musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání.                

Aktivita Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

 • přístavby, nástavby a stavební práce spojené s vybudováním infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání
 • rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.)
 • nákup pozemků a staveb (nemovitostí)
 • pořízení vybavení budov a učeben
 • pořízení kompenzačních pomůcek

Podpora může být poskytnuta pouze ve vazbě na klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).

Projektové záměry musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání nebo s Krajským akčním plánem vzdělávání.

Přílohy:

Další dokumenty :

Postupy pro podání v MS2014+

Pozvánka na školení pro žadatele k výzvě IROP VZDĚLÁVÁNÍ 02

Seminář se uskuteční v úterý 26.června 2018 od 10 hod. v kanceláři MAS Region Pošembeří.

Bližší informace naleznete v přiložené pozvánce.

Příloha:


Výzva MAS Region Pošembeří:

MAS Region Pošembeří o.p.s. jako nositel strategie komunitně vedeného

místního rozvoje „SCLLD pro území MAS Region Pošembeří na období 2014 – 2020“

vyhlašuje

1. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

s názvem

„1.výzva MAS Region Pošembeří-IROP-Bezpečnost 01“

č. výzvy 164/06_16_038/CLLD_16_02_022

VE VAZBĚ NA VÝZVU ŘO IROP Č. 53 UDRŽITELNÁ DOPRAVA - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD“

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy

MAS Region Pošembeří vyhlašuje dne 11.6. 2018 1.výzvu IROP na „Bezpečnou dopravu“

Informace o výzvě:

Informace o výzvě
Vyhlášení výzvy 11. 6.2018 ve 14:00 hod.
Ukočení příjmu žádostí výzvy: 17.10.2018 v 0:00 hod.
Celková alokace: 22 240 440 Kč
Minimální výdaje: 100 000 Kč
Maximální výdaje: 5 000 000 Kč
Časová způsobilost: 1. 1. 2014 - 31. 12. 2021

Příjemci podpory: 

 • Obce
 • Dobrovolné svazky obcí

Podporované činnosti: 

Bezpečnost dopravy

 • Rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení
 • Rekonstrukce, modernizace a výstavba podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice I., II. a III. třídy, místní komunikace, železniční a tramvajovou dráhu, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a navazujících na bezbariérové komunikace pro pěší

Cyklodoprava

 • Výstavba samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem s dopravním značením C8a,b, C9a,b nebo C10a,b, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami
 • Realizace liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru silnic a místních komunikací v podobě vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty, piktogramových koridorů pro cyklisty, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami

Přílohy:

Další dokumenty:

Postupy pro podání v MS2014+

Pozvánka na seminář pro žadatele k výzvě IROP Bezpečnost 01

Seminář se uskuteční v úterý 26.června 2018 od 9 hod. v kanceláři MAS Region Pošembeří. Bližší informace naleznete v přiložené pozvánce.

Příloha:


Plánované výzvy MAS Region Pošembeří: 

Plánované výzvy IROP MAS Region Pošembeří:

(bohužel stále čekáme na schválení výzev řídícím orgánem, výzvy budou otevřeny později)

Integrovaný regionální operační program – IROP

1.Opatření MAS: IROP 01 - Do práce i do školy bezpečně a v pohodě

 • Předpokládaná alokace - cca 21 mil. Kč
 • Míra podpory - 95%
 • Udržitelnost projektu - 5 let
 • Způsobilé výdaje: min. 100.000,-/max. 5.000.000,- Kč

Typy projektů:

Oblast: Bezpečnost dopravy

 • výstavba, rekonstrukce a modernizace chodníků podél silnic I., II. a III. třídy
 • výstavba, rekonstrukce a modernizace podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice I., II. a III. třídy

Oblast: Cyklodoprava

 • výstavba cyklostezek
 • budování doprovodné infrastruktury pro cyklodopravu, např. stojanů na kola, úschoven kol, odpočívadel a dopravního značení - pouze jako součást projektu na cyklostezky. 
 • doplňující zeleň u cyklostezek, např. zelené pásy, alej a liniové výsadby. 

Podpořeny mohou být pouze cyklostezky sloužící k dopravě do zaměstnání, škol a za službami. 

Příjemci podpory:

 • obce
 • dobrovolné svazky obcí

2.Opatření MAS: IROP 02 - Vzdělaný region

 • Předpokládaná alokace - cca 18 mil. Kč
 • Míra podpory - 95 %
 • Udržitelnost projektu - 5 let
 • Způsobilé výdaje: min. 100.000,-/max. 5.000.000,- Kč

Typy projektů:

Oblast: Základní školství

 • stavební úpravy a pořízení vybavení v základních školách ve vazbě na klíčové kompetence - cizí jazyky, přírodní vědy, technické a řemeslné obory, IT dovednosti
 • rozvoj vnitřní konektivity a připojení k internetu ve školách a školských zařízení

Oblast: Zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

 • stavby a stavební práce spojené s vybudováním infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání
 • rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.)
 • nákup pozemků a staveb (nemovitostí)
 • pořízení vybavení budov a učeben
 • pořízení kompenzačních pomůcek (pořízení kompenzačních pomůcek nemůže být samostatným projektem)

Podpora může být poskytnuta pouze ve vazbě na klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory). 

Příjemci podpory:

 • školy a školská zařízení - zákldní školy
 • další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit
 • obce
 • organizace zřizované nebo zakládané obcemi
 • nestátní neziskové organizace
 • církve
 • církevní organizace
 • organizace zřizované nebo zakládané kraji

3. Opatření MAS: IROP 03 - Sociální služby a rozvoj komunity, sociální bydlení

 • Předpokládaná alokace - cca  10 mil. Kč
 • Míra podpory -  95 %
 • Udržitelnost projektu - 5 let
 • Způsobilé výdaje: min. 100.000,-/max. 3.000.000,- Kč

Typy projektů:

Oblast: Rozvoj sociálních služeb

 • infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby (nákup pozemků, staveb, zařízení, vybavení a automobilů, výstavba a stavební úpravy pro kvalitnější poskytování stávajících ambulantních a terénních sociálních služeb, především se to bude týkat služeb jako je odborné sociální poradenství, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, pečovatelské služby, případně osobní asistence a terénních programů (jde o terénní a mbulantní sociální služby poskytované na území MAS). 

Oblast: Rozvoj komunitních center

 • rozvoj komunitních center (výstavba, rekonstrukce a úpravy objektu a zezmí pro poskytování aktivit komunitních center včetně sociálních služeb, budou-li v projektu poskytovány, nákup budov, nákup automobilů, vybavení pro zajištění provozu zařízení)

Oblast: Sociální bydlení

 • sociální bydlení (pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adapace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základní vybavení)

Sociální bydlení musí splňovat parametry stanovené v IROP. 

Příjemci podpory:

Oblast: Sociální služby a rozvoj komunity

 • nestátní neziskové organizace
 • obce
 • organizace zřizované nebo zakládané obcemi
 • dobrovolné svazky obcí
 • organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí

Oblast: Sociální bydlení

 • obce
 • nestátní neziskové organizace
 • církve
 • církevní organizace

4. Opatření MAS: IROP 04 - Sociální podnikání v regionu podopatření č. 4/1 podpora infrastruktury pro sociální podnikání

 • Předpokládaná alokace - cca  2,6 mil. Kč
 • Míra podpory -  95 %
 • Udržitelnost projektu - 5 let
 • Způsobilé výdaje: min. 100.000,-/max. 3.000.000,- Kč

Typy projektů:

 • výstavba, rekonstrukce a vybavení sociálních podniků
 • vznik nového sociálního podniku (buď založením, nebo rozšířením stávajícího podniku, který v době podání žádosti není sociálním podnikem) 

Nelze financovat:

 • zemědělskou prvovýrobu
 • komerční turistická zařízení - hotely, botel, motely, penziony, rekreační ubytování, ubytovny (CZ - NACE kód 55 Ubytování)
 • restaurace, hospody, pivnice, bary
 • komerční volnočasová zařízení - provozovny heren, kasin a sázkových kanceláří, sportovní, zábavní a rekreační činnosti a činnosti fitcenter a lázeňské provozy

Příjemci podpory:

 • osoby samostatně výdělečné činné
 • malé a střední podniky
 • dobrovolné svazky obcí
 • organizace zřizované nebo zakládané kraji
 • organizace zřizované nebo zakládané obcemi 
 • organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí
 • nestátní neziskové organizace
 • církve
nahoru

Nová zelená úsporám Light

Pomáháme seniorům  a nízkopříjmovým skupinám se získáním dotace v programu www.novazelenausporam.cz

Více zde: informace a kontakty

Nová zelená úsporám

Mobiliář

Stany, pivní sety, dvoupípa, elektrocentrála, aj.

Více zde: informace a kontakty

Pivní sety

INFOABSOLVENT

Integrovaný informační systém o uplatnění absolventů škol (ISA+)

INFOABSOLVENT

Naše aktivity a projekty

Naši partneři a spolupracující organizace

Pošembeří