Menu
Pošembeří

Fiche č. 1

Realizované projekty fiche č. 1
 - náš domov - atraktivní obce pro bydlení a relaxaci

projekty MAS

Bezpečně do nové školy
Žadatel: Městys Škvorec
Cíl projektu: Na základě tohoto projektu byla opravena původní místní komunikace, spojující nově otevřenou školu v Třebohosticích s domovskou školní budovou ve Škvorci. Obnova původní komunikace byla nutná z hlediska zajištění bezpečné cesty dětí do školy. Realizací projektu došlo ke zlepšení bezpečnostní situace v obci.
Celkové výdaje projektu: 131 800 Kč
Výše dotace: 102 000 Kč
Podání žádosti: IV. výzva, rok 2011, Fiche 1
Realizace projektu: červenec 2011 – říjen 2011
Bezpečné místo posledního odpočinku v Rostoklatech
Žadatel: Obec Rostoklaty
Cíl projektu: Cílem projektu byla obnova hřbitova a zeleně na hřbitově tj. kácení, prořez stromů, výsadba stromů a keřů obnova zpevněných ploch a oprava sociálního zařízení, zřízení oddychového koutku. Realizací projektu vzniklo z hřbitova bezpečné místo, které poskytuje návštěvníkům důstojný prostor pro návštěvu svých blízkých.
Celkové výdaje projektu: 492 000 Kč
Výše dotace: 369 000 Kč
Podání žádosti: II. výzva, rok 2010, Fiche 1
Realizace projektu: březen 2011 – květen 2011
Cesty krajinou Českobrodska v péči našich dětí
Žadatel: Město Český Brod
Cíl projektu: Záměrem projektu bylo pořízení techniky na pravidelnou a dlouhodobou údržbu cest, pěšin a stezek v intravilánu Českého Brodu. Projekt sledoval i další cíl a to založení spolupráce se Základní a Praktickou školou v Českém Brodě, kdy by žáci této školy měli možnost osvojit si práci s touto technikou a nabyté zkušenosti mohli využít v praxi.
Celkové výdaje projektu: 467 594 Kč
Výše dotace: 259 684 Kč
Podání žádosti: V. výzva, rok 2011, Fiche 1
Realizace projektu: březen 2012 – srpen 2012
„Čekám na autobus zn.: v suchu“
Žadatel: Obec Tismice
Cíl projektu: V rámci tohoto projektu byly zastřešeny dvě autobusové zastávky v obci a rozšířena plocha nástupních ostrůvků. Díky tomuto projektu se zlepšil komfort cestujících a jejich bezpečnost.
Celkové výdaje projektu: 104 180 Kč
Výše dotace: 77 489 Kč
Podání žádosti: VIII. výzva, rok 2013, Fiche 1
Realizace projektu: říjen 2013 - září 2014
Český Brod, park Škvárovna - realizace sadovnických úprav
Žadatel: Město Český Brod
Cíl projektu: Cílem projektu bylo vytvoření parku s výsadbou dřevin a bylin, které zajistilo dlouhodobou perspektivu zeleně a zároveň došlo k odclonění Klučovské ulice a k rozdělení prostoru parku Škvárovna.
Celkové výdaje projektu: 434 469 Kč
Výše dotace: 328 590 Kč
Podání žádosti: I. výzva, rok 2009, Fiche 1
Realizace projektu: březen 2010 – listopad 2010
Komplexní revitalizace prostoru hráze rybníka v obci Květnice
Žadatel: Květnice vzkvétající
Cíl projektu: Záměrem projektu byl obnovení pozoruhodné přírodní lokality nacházející se v jádru obce a poblíž Mlýnského rybníku. V rámci projektu měla proběhnout komplexní rekultivace a obnova přírodní plochy. Byly provedeny terénní úpravy, prodloužena výpusť rybníka a vysázeny nové stromy, duby a jírovce. K tomu byl doplněn vhodný venkovní mobiliář, lavičky, koše a zábradlí lávky a schody do rybníku.
Celkové výdaje projektu: 564 000 Kč
Výše dotace: 450 000 Kč
Podání žádosti: V. výzva, rok 2011, Fiche 1
Realizace projektu: leden 2012 - prosinec 2013
Květinová louka s dřevinami pod hrází Mlýnského rybníka
Žadatel: Obec Květnice
Cíl projektu: Tento projekt navazuje na již realizovaný projekt Komplexní revitalizace prostoru hráze rybníka v obci Květnice. Poskytnutá dotace byla využita na provedení parkových úprav, zbudování přírodních pěších stezek, výsadbu nových dřevin a výsev travních a lučních směsí. Projekt podpořil zachování přírodního charakteru této lokality.
Celkové výdaje projektu: 600 160 Kč
Výše dotace: 396 800 Kč
Podání žádosti: VIII. výzva, rok 2013, Fiche 1
Realizace projektu: září 2013 - říjen 2014
Líbí se nám před školkou – bezpečné, estetické i didaktické – veřejné prostranství, etapa B
Žadatel: Obec Sibřina
Cíl projektu: Projekt byl zacílen na úpravu veřejného prostranství před mateřskou školou v Sibřině, aby tento prostor mohl sloužit jako odpočinková zóna. Při realizaci projektu byl proveden prořez stávající zeleně, položena přírodní dlažba, vybudovány zpevněné plochy pro parkování a zpevněna příjezdová komunikace. Do upraveného prostoru byly umístěny dvě lavičky.
Celkové výdaje projektu: 657 524 Kč
Výše dotace: 450 000 Kč
Podání žádosti: IV. výzva, rok 2011, Fiche 1
Realizace projektu: listopad 2011 – říjen 2013
Obnova zeleně v Úvalech
Žadatel: Město Úvaly
Cíl projektu: V rámci tohoto projektu byla obnovena veřejná zeleň v intravilánu Úval a došlo k obměně a doplnění výsadby stromů. Realizace projektu se kladně promítla do celkového vzhledu města.
Celkové výdaje projektu: 521 951 Kč
Výše dotace: 325 072 Kč
Podání žádosti: V. výzva, rok 2012, Fiche 1
Realizace projektu: duben 2013 – červen 2013
Odkaz předků – pocta padlým v 1. světové válce
Žadatel: Obec Vrátkov
Cíl projektu: Cílem projektu byla obnova a revitalizace památníku padlých v 1. světové válce a jeho nejbližšího okolí. Byla vybudována nová podezdívka, namontováno nové oplocení, provedeny úpravy památníku a sadové úpravy. Opravený pomník tvoří dominantu celého upraveného prostranství.
Celkové výdaje projektu: 444 067 Kč
Výše dotace: 283 200 Kč
Podání žádosti: VIII. výzva, rok 2013, Fiche 1
Realizace projektu: prosinec 2013 - srpen 2014
Oprava komunikace Vítězslava Nováka, Úvaly
Žadatel: Město Úvaly
Cíl projektu: Záměrem projektu byla oprava povrchu velmi frekventované místní komunikace využívané zejména návštěvníky Domu dětí a mládeže v Úvalech, tamního domova důchodců, domu s pečovatelskou službou a železničního nádraží. Uskutečněním projektu došlo ke zlepšení technické infrastruktury.
Celkové výdaje projektu: 500 000 Kč
Výše dotace: 360 000 Kč
Podání žádosti: II. výzva, rok 2010, Fiche 1
Realizace projektu: listopad 2010 – červen 2011
Pro lepší život v obci
Žadatel: Obec Vrátkov
Cíl projektu: Cílem projektu byla revitalizace neudržované vodní nádrže v části obce, kde není zaveden vodovod. Bylo nutné vyměnit poškozené a nebezpečné hrazení vodní nádrže, vybetonovat a obnovit věnec po celém obvodu nádrže a provést celkovou úpravu okolí (v rámci projektu bylo nově vysazeno 20 ks okrasných keřů). Revitalizace vedla k zlepšení celkového vzhledu obce a ke zvýšení bezpečnosti osob při pohybu u nádrže.
Celkové výdaje projektu: 167 000 Kč
Výše dotace: 147 599 Kč
Podání žádosti: IV. výzva, rok 2011, Fiche 1
Realizace projektu: září 2011 – květen 2012
Přestavba čekárny MHD, nástupních ostrůvků a k nim přilehlého okolí ve Kšelích
Žadatel: Obec Kšely
Cíl projektu: Cílem tohoto projektu bylo zvýšení komfortu a kultury při cestování autobusovou dopravou. Projekt také pomohl ke zvýšení bezpečnosti cestujících. Byla vystavěna zcela nová čekárna, dva nástupní ostrůvky a vysazena doplňující zeleň.
Celkové výdaje projektu: 390 401 Kč
Výše dotace: 218 700 Kč
Podání žádosti: VIII. výzva, rok 2013, Fiche 1
Realizace projektu: duben 2014 - červen 2014
"Půjdem na to od lesa"- rekonstrukce historického veřejného osvětlení v Tismicích
Žadatel: Obec Tismice
Cíl projektu: Projekt řešil modernizaci infrastruktury veřejného osvětlení uličního prostoru Lajtlovice v Tismicích v ochranném pásmu kulturní památky kostela Nanebevzetí Panny Marie. V rámci realizace projektu bylo uloženo kabelové vedení do země a osazeno 13 ks svítidel.
Celkové výdaje projektu: 1 002 014 Kč
Výše dotace: 450 000 Kč
Podání žádosti: II. výzva, rok 2010, Fiche 1
Realizace projektu: září 2010 – září 2011
Radniční zahrada pro všechny
Žadatel: Město Český Brod
Cíl projektu: Cílem projektu bylo zpřístupnění zanedbané zahrady nacházející se blízkosti základní školy. Byly provedeny parkové úpravy, vybudována dlážděná pěšina, vyset nový trávník, pořízeny lavičky a akrobatický herní prvek pro děti. Prostor zahrady je určen především k využití školním dětem, které zde mohou trávit čas mezi školním vyučováním.
Celkové výdaje projektu: 832 200 Kč
Výše dotace: 396 400 Kč
Podání žádosti: VII. výzva, rok 2012, Fiche 1
Realizace projektu: duben 2011 – září 2012
Rekonstrukce chodníku Chrášťany
Žadatel: Obec Chrášťany
Cíl projektu: Záměrem projektu byla rekonstrukce starého chodníku, který byl v havarijním stavu a zajištění bezpečnosti a kultivace centra obce. Chodník je využíván zejména pro cestu do mateřské školy a rovněž k novému dětskému hřišti.
Celkové výdaje projektu: 599 988 Kč
Výše dotace: 449 991 Kč
Podání žádosti: II. výzva, rok 2010, Fiche 1
Realizace projektu: srpen 2010 – červen 2011
Rekonstrukce místní komunikace
Žadatel: Obec Hradešín
Cíl projektu: Cílem projektu byla rekonstrukce havarijního stavu místní komunikace
a vybudování zpevněné místní komunikace s novým živičným povrchem a odvodem dešťové vody. Jedním z efektů projektu bylo odstranění prašnosti a zhodnocení obecního majetku.
Celkové výdaje projektu: 436 200 Kč
Výše dotace: 314 064 Kč
Podání žádosti: II. výzva, rok 2010, Fiche 1
Realizace projektu: duben 2011 – červen 2011
Rekonstrukce místní komunikace
Žadatel: Obec Chrášťany
Cíl projektu: Cílem projektu bylo získat finanční prostředky na opravu místní komunikace před firmou BEK, s.r.o., která byla ve velmi špatném stavu. Rekonstrukcí byl zabezpečen odpovídající provoz i pohyb chodců v daném úseku obce.
Celkové výdaje projektu: 134 019 Kč
Výše dotace: 100 513 Kč
Podání žádosti: I. výzva, rok 2009, Fiche 1
Realizace projektu: srpen 2008 – červenec 2009
Rozšíření a rekonstrukce veřejného osvětlení v obcích Sibřina a Stupice
Žadatel: Obec Sibřina
Cíl projektu: Projekt byl zaměřen na rekonstrukci, výměnu a doplnění veřejného osvětlení. Pro veřejné osvětlení byla použita nová energeticky a životně méně náročná technologie vedoucí ke snížení výdajů na údržbu a provoz. Celkově bylo doplněno a vyměněno 51 světelných bodů.
Celkové výdaje projektu: 1 068 651 Kč
Výše dotace: 450 000 Kč
Podání žádosti: II. výzva, rok 2010, Fiche 1
Realizace projektu: leden 2011 – srpen 2011
Výstavba nových chodníků
Žadatel: Obec Hradešín
Cíl projektu: V rámci projektu byla zrealizována výstavba nových chodníků podél komunikace III. třídy, které propojily novou a starou zástavbu a zvýšily tak bezpečnost obyvatel obce. Celková délka nově vystavěného chodníků činí 137 m o šířce 1,5 a 2 m. Díky novým chodníkům došlo k zvýšení bezpečnosti pro chodce, byla snížena prašnost a zhodnocen majetek obce.
Celkové výdaje projektu: 359 720 Kč
Výše dotace: 228 000 Kč
Podání žádosti: I. výzva, rok 2009, Fiche 1
Realizace projektu: květen 2010 – prosinec 2010
Zlepšení veřejného prostranství v Úvalech
Žadatel: Město Úvaly
Cíl projektu: Projekt se zaměřil na rekonstrukci veřejného prostranství před základní školou, školní jídelnou a v okolí přilehlých zastávek autobusů, oprava tří čekáren autobusových zastávek a nákup zahradní techniky. Realizací projektu se zatraktivnil vzhled města Úvaly.
Celkové výdaje projektu: 472 192 Kč
Výše dotace: 347 400 Kč
Podání žádosti: I. výzva, rok 2009, Fiche 1
Realizace projektu: duben 2010 – září 2010

Dotace MAS

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9
1
10 11 12 13
1
14
15 16 17 18
1
19 20
2
21
22 23 24 25 26 27
1
28
29 30 1 2 3 4 5

Podpořte region

Číslo humanitárního účtu: 3244297369/0800

PRŮBĚŽNÁ veřejná sbírka na pomoc občanům a subjektům z MAS Pošembeří a z MAS Podlipanska!

Překlad (translations)

Počítáme s vodou

nahoru

Nová zelená úsporám Light

Pomáháme seniorům  a nízkopříjmovým skupinám se získáním dotace v programu www.novazelenausporam.cz

Více zde: informace a kontakty

Nová zelená úsporám

Mobiliář

Stany, pivní sety, dvoupípa, elektrocentrála, aj.

Více zde: informace a kontakty

Pivní sety

INFOABSOLVENT

Integrovaný informační systém o uplatnění absolventů škol (ISA+)

INFOABSOLVENT

Naše aktivity a projekty

Naši partneři a spolupracující organizace

Pošembeří