Facebook

 

givt.cz

Vaše nákupy mohou pomoci k podpoře naší organizace. Jak na to? VÍCE ZDE

 

 

GEOCACHING

GEOCACHING®
Pojďte na lov, více zde

Počítáme s vodou

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Výzva OPŽP  - Realizace sídelní zeleně

Výzva MAS Region Pošembeří – OPŽP – Realizace sídelní zeleně
č. 071/05_18_128/CLLD_16_02_022

Na této stránce jsou zveřejňovány veškeré informace týkající Výzvy MAS Region Pošembeří – OPŽP – Realizace sídelní zeleně k předkládání Žádostí o podporu Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, prioritní osa 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu, specifického cíle 4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech, vyhlášené v souladu se schválenou strategií komunitně vedeného místního rozvoje reg. č. CLLD_16_02_022.


Výčet podporovaných aktivit:
Zakládání/obnova funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně (vč. vodních prvků a ploch):
- zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků,
- jako součást realizace zeleně obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (vytvoření vodních a mokřadních biotopů – tůní/jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod. prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zároveň zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalují odtok srážkové vody),
- jako součást realizace zeleně opatření na podporu biodiverzity.

Základní informace k výzvě:
Termín vyhlášení výzvy: 28. 2. 2019
Termín příjmu žádostí: od 28. 2. 2019 do 18. 9. 2019
Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu:  31. 10. 2023 (včetně uzavření financování projektu)

 

Text Výzvy MAS Region Pošembeří – OPŽP – Realizace sídelní zeleně

Žadatelé musí mít pro podání žádosti platný elektronický podpis, datovou schránku a registraci na https://mseu.mssf.cz/.Doporučujeme všem žadatelům konzultovat projektové záměry předem na bezplatných osobních konzultacích.

Přílohy výzvy:

1_Pravidla pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014 – 2020, verze 20

2_Kriteria_pro_hodnoceni_zadosti_4.3._final

3_Náklady obvyklých opatření_MZP

4_Metodika_primych_neprimych_nakladu

5_Standard_Vysadba_stromu

6_Standard_Vysadba_ovocnych_dřevin

7_Seznam doporučených autochtonních dřevin

9_Uzivatelska_prirucka_P4_IS KP_v_5.0

Postup výběru projektů se dále řídí platnými dokumenty spolku:
8_Interní postupy_OPŽP

 

Pozvánka na školení pro žadatele k výzvám OPŽP Realizace USES a Realizace sídelní zeleně

Seminář se uskuteční v pondělí 25.března 2019 od 14:30 hod. v kanceláři MAS Region Pošembeří. Bližší informace naleznete v přiložené pozvánce.

Příloha:Konzultace k výzvě:
Hana Vrbovcová – projektový manažer OPŽP, e-mail: vrbovcova@posemberi.cz, telefon : +420 775 79 89 59
telefon č. 2 v případě nepřítomnosti projektové manažerky OPŽP: +420 608 275 566